SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Antropocentryzm w technice - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Antropocentryzm w technice
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-17_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Andrzej Lasota
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi podejścia antropocentrycznego w technice. Nabycie umiejętności dokonywania pomiarów antropometrycznych, oceny relacji pomiędzy projektem stanowisk pracy a cechami antropometrycznymi operatorów,  efektywnością pracy, ryzykiem ergonomicznym.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykłady:
W1: Wprowadzenie do zajęć. Antropometria i Antropocentryzm.
W2: Dane antropometryczne, atlasy antropometryczne, schematy obszarów roboczych.
W3: Zasady pomiarów antropometrycznych.
W4: Elementy ergonomii, diagnostyka ergonomiczna, ergonomia korekcyjna i koncepcyjna.
W5: Działalność twórcza człowieka i negatywne skutki niepoprawnego dostosowania stanowisk, narzędzi, metod pracy do operatora.
W6: System człowiek-obiekt techniczny.
W7: Zaliczenie zajęć.

Laboratorium:
L1-2: Wprowadzenie do zajęć. Praca z atlasami antropometrycznymi.
L3-4: Pomiary podstawowych cech antropometrycznych.
L5: Wyznaczanie obszarów roboczych.
L6: Ocena wpływu rozmieszczenia elementów (sterowniczych, narzędzi pracy) na czas trwania ruchów roboczych operatora.
L7: Antropometryczna analiza przejść, dojść.
L8-9: Ocena antropometryczna obiektów technicznych, stanowisk pracy.
L10-11: Ocena wpływu rozmieszczenia elementów (sterowniczych, narzędzi pracy) na obciążenie posturalne oraz wydajność pracy operatora.
L12-13: Ocena wpływu rozmieszczenia elementów (sterowniczych, narzędzi pracy) na ryzyko ergonomiczne oraz wydajność pracy operatora.
L14: Zajęcia dodatkowe (możliwość odrobienia jednego zajęcia laboratoryjnego).
L15: Zaliczenie zajęć.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, prezentacja, pokaz.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, symulacje, studia przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium w formie pisemnej.

Laboratorium: średnia arytmetyczna  z pozytywnych ocen uzyskanych z zajęć laboratoryjnych.

Ocena końcowa: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Gedliczka A., Pochopień P., Szklarska A., Welon Z., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP, Warszawa, 2001
  2. Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 2001
  3. Lewandowski J., Ergonomia. Wyd. PWN Warszawa-Łódź 2001
  4. Nowak E., Atlas antropometryczny populacji polskiej – dane do projektowania, IWP, Warszawa 2000
  5. Zbiór Polskich Norm z zakresu bezpieczeństwa pracy, ergonomii

Literatura uzupełniająca

  1. Batogowska A., Słowikowski J., Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania, Prace i Materiały, zeszyt 149, IWP, Warszawa 1994
  2. Górska E., Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
  3. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997
  4. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Lasota (ostatnia modyfikacja: 14-04-2022 11:56)