SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-19_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
 • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania i kierowania zespołem pracowniczym oraz rozwijanie umiejętności planowania i pozyskiwania pracowników.

Wymagania wstępne

Elementarna wiedza i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania, komunikacji społecznej w przedsiębiorstwie.

Zakres tematyczny

Wykład:

W1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – definicje, modele, strategie. Funkcje, zasady i ogólne metody organizacji i zarządzania.

W2. Proces planowania i sposoby pozyskiwania pracowników.

W3. Proces rozwoju pracowników. Zmiana i rozwój w karierze zawodowej (organizowanie i realizowanie szkoleń).

W4. Społeczna odpowiedzialność organizacji.

W5. Proces oceniania pracowników. Przemieszczanie, awansowanie i odejścia pracowników. Wartościowanie pracy.

W6. Proces zarządzania zmianą w organizacji.

W7. Podsumowanie: kolokwium zaliczeniowe, dyskusja.

Projekt:

P1-2. Proces komunikowania się w organizacji: Standaryzacja komunikatu pisemnego (np. wg wytycznych WM). Komunikacja werbalna a pozawerbalna. Komunikat jednokierunkowy a dwukierunkowy.

P3-4. Proces komunikowania się w organizacji: Fakty a opinie. Kompetencje komunikacyjne: typy komunikatów (JA-TY), skuteczne stawanie granic – algorytm działania (technika zdartej płyty, sztuka odmawiania), expose kierownika/szefa.

P5-7. Kultura organizacyjna. Model poziomów kultury E. Scheina (praca/projekt: charakterystyka wybranej organizacji na podstawie modelu E. Scheina).

P8-9. Proces motywowania pracowników. Nagradzanie i karanie (katalog kar i nagród). Utrzymywanie wysokiego poziomu motywacji.

P10-11. Zarządzanie strategiczne, formułowanie strategii zasobów ludzkich. Społeczna odpowiedzialność organizacji (praca/projekt na temat rozwiązań praktycznych wybranej organizacji w/w zakresie).

P12-13. Techniki zarządzania i style kierowania. Kierowanie zespołami pracowniczymi. Władza i przywództwo.

P14-15. Zarządzanie personelem: proces grupowy, role grupowe, budowanie zespołu, kompetencje menadżerskie, umiejętność delegowania uprawnień.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny i problemowy, pogadanka, pokaz, demonstracja.
Projekt: ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa, gry dydaktyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę - według kolokwium, sprawdzianu wiadomości w formie pisemnej z progami (51-60% dostateczny; 61-70% - dostateczny plus; 71-80% - dobry; 81-90% - dobry plus; 91-100% - bardzo dobry) oraz bieżącego sprawdzania/oceniania wiadomości podczas zajęć.

Projekt: zaliczenie na ocenę - (zajęć o charakterze ćwiczeniowym, praktycznym) odbywa się na podstawie prac wytwórczych (projektów: prac pisemnych, konspektów,
prezentacji) oraz aktywności na zajęciach. 

Ocena końcowa: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form; ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z wykładu i projektu z jednakową wagą (50% wykład, 50% projekt).

Literatura podstawowa

 1. Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2011.
 3. Drucker P.F., O czym menedżerowie powinni pamiętać w: Harvard Business Review Polska: siła nowych idei. 2006, nr 2, s. 66-79.
 4. Gołembski M., Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Aktualne trendy i perspektywy rozwoju, CeDeWu, Warszawa 2019.
 5. Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 6. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 7. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 8. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
 9. Marciniak J., Optymalizacja zatrudnienia, wynagrodzeń i struktur organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 10. Paliszkiewicz J., Przywództwo, zaufanie i zarządzanie wiedzą w innowacyjnych przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa 2019.
 11. Szczupaczyński J., Edukacja a zarządzanie, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2004.
 12. Wyroba A., Leszkiewicz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie, Municypium SA, Warszawa 2007.
 13. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań 2007.
 14. Zieliński M., Warzecha A., Król M. (red.), Funkcja personalna w przedsiębiorstwie, CEDEWU, Warszawa 2018.
 15. Żukowski P., Podstawy nauk o zarządzaniu (The Base of management sciences), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Adamiec M., Kozusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Aktor – kreator – inspitrator, Wyd. "Akade", Katowice 2000.
 2. Chruden H.J., Sherman A.W., Managing Human Resources, Palo Alto 1984.
 3. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, MUZA SA, Warszawa 2000.
 4. Jędrych E. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 5. Kożuch, B., Wstęp do teorii zarządzania, Wydawnictwo Nauka-Edukacja, Warszawa 1999.
 6. Moreland N., Work-related learning in higher education, Higher Education Academy, Learning & Employability Series, 2005.
 7. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 8. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 9. Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika, Warszawa 2000.
 10. Wajda A., Wstęp do teorii organizacji i zarządzania, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2005.
 11. Yorke M., Employability in higher education: what it is – what it is not, Higher Education Academy, Learning & Employability Series, 2005.
 12. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-04-2022 19:54)