SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki I
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-21_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Danuta Chlebicz
  • dr inż. Tomasz Belica
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Główne cele to:
- rozwijanie umiejętności działania na płaszczyźnie komunikacyjnej i interpersonalnej;
- uwrażliwienie na relacje pomiędzy własną kulturą a obcymi kręgami kulturowymi;
- przygotowanie do podejmowania działań zarówno w sytuacjach związanych z ogólnie rozumianym życiem zawodowym jak i w konkretnej specjalności;
- rozwijanie umiejętności kształcenia ustawicznego i samokształcenia.

Cel szczegółowy:

- przypomnienie i utrwalenie wiadomości i umiejętności uzyskanych podczas nauki w szkole ponadgimnazjalnej,

- doskonalenie i rozwijanie posiadanych kompetencji mówienia, słuchania, czytania ze zrozumieniem i pisania,

- przygotowanie do pracy z tekstami specjalistycznymi zgodnymi z kierunkiem studiów,

Wymagania wstępne

Studenci rozpoczynający naukę języka niemieckiego w II semestrze posiadają znajomość języka na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, czyli biegłość językową na poziomie co najmniej  A2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zakres tematyczny

L1 - 2: Komunikowanie się w sytuacjach codziennych: przedstawianie siebie i innych osób; omawianie spraw osobistych; wypełnianie formularzy (m.in. kwestionariusz osobowy, zgłoszenie udziału w kursie j. niemieckiego);

L3 - 4: Informowanie o otoczeniu uczącego się - rodzina, kraj, miejsce zamieszkania, uczelnia.   

L5 - 6: Relacjonowanie: wydarzeń z życia codziennego; organizacja czasu (plan zajęć, czas wolny).

L7: Sprawdzian: leksyka i gramatyka obejmująca poprzedzającą tematykę. 

L8 - 9: Wykształcenie i kariera zawodowa: wyrażanie możliwości i umiejętności, formułowanie planów, zamierzeń i życzeń. 

L10 - 11: Pisanie nieformalnych listów i e-maili; proste ogłoszenia - np. oferty pracy; telefonowanie - typowe zwroty i wyrażenia.

L12 - 13: Świętowanie w Polsce i w Niemczech - porównanie zwyczajów; wyrażanie próśb; formułowanie zaproszeń i odpowiedź na nie.

L14: Powtórzenie wiadomości; przygotowanie do testu końcowego.

L15: Test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi sprawdzający sprawność czytania ze zrozumieniem, pisania oraz gramatyki i słownictwa.

 

Struktury gramatyczne nauczane są w połączeniu z funkcjami językowymi w zależności od poziomu grupy, tematyki oraz specyfiki języka.

Metody kształcenia

Interakcyjno-sekwencyjna metoda nauczania języka niemieckiego z podejściem komunikacyjnym. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą do zaliczenia zajęć ćwiczeniowych jest obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w zajęciach, systematyczne przygotowywanie się do zajęć oraz zaliczenie wszystkich cząstkowych kolokwiów sprawdzających (ustnych i pisemnych) w semestrze.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

1. S. Hilpert, D. Niebisch, S. Penning-Hiemstra, A. Pude, F. Specht, M. Reimann, A. Tomaszewski, Schritte international neu, 3 A2, Hueber Verlag, München 2017

2. Ch. Lemcke, L. Rohrmann, T. Scherling, Berliner Platz 2, Langenscheidt Polska, Warszawa 2003

 

Literatura uzupełniająca

  1. Zespół autorów: K. Łuniewska, M. Piotrowska, J. Rozwalka, U. Szczepańska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna, einFach gut. Profil 2. Kommunikation in Technik und Industrie, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999
  2. H. Dreyer, R. Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München 1995
  3. G. Werner, Grammatiktraining Deutsch, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2001
  4. J. Z. Koch, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
  5. J. Pheby, W. Scholze, Słownik obrazkowy niemiecko-angielski, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1996
  6. https://www.goethe.de
  7. https://www.dw.com/

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Danuta Chlebicz (ostatnia modyfikacja: 22-04-2022 12:05)