SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza i ocena zagrożeń fizycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza i ocena zagrożeń fizycznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-24_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Grzegorz Dudarski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1. Wiedza dotycząca: klasyfikacji czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy, oddziaływania wybranych czynników na organizm człowieka, synergicznego oddziaływania wybranych czynników.

2. Znajomość metod pomiarowych wybranych czynników szkodliwych.

3. Umiejętność identyfikacji czynników szkodliwych.

4. Umiejętność pomiaru i oceny oddziaływania wybranych czynników na człowieka w środowisku pracy.

5. Umiejętność prognozowania poziomu emisji wybranych czynników szkodliwych.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza z zakresu fizyki

Zakres tematyczny

Wykład

W1: Pojęcie fizycznego środowiska pracy. Podstawowe pojęcia. Charakterystyka czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy. Podstawowe normy i akty prawne związane z oceną i analizą czynników szkodliwych w środowisku pracy.

W2: Drgania mechaniczne – źródła zagrożeń w przemyśle; oddziaływanie na człowieka; metody pomiaru i oceny narażenia na stanowiskach pracy.

W3: Hałas – źródła zagrożeń w przemyśle; oddziaływanie na człowieka; metody pomiaru i oceny narażenia na stanowiskach pracy.

W4: Pył na stanowisku pracy – źródła zagrożeń w przemyśle; oddziaływanie na człowieka; metody pomiaru i oceny narażenia na stanowiskach pracy.

W5: Mikroklimat na stanowisku pracy – Charakterystyka parametrów mikroklimatu; mikroklimat umiarkowany, gorący, zimny; występowanie w przemyśle i na stanowiskach pracy; metody pomiaru i oceny narażenia na stanowiskach pracy. Mikroklimat na stanowisku pracy – wyznaczanie wskaźników środowiska umiarkowanego PMV, PPD; środowiska gorącego WBGT; środowiska zimnego – IREQ, twc,

W6: Oświetlenie stanowisk pracy – podstawowe wskaźniki oceny parametrów oświetlenia; wymagania normatywne w zależności od rodzaju wykonywanej pracy; metody pomiaru i oceny parametrów oświetlenia.

W7: Promieniowanie elektromagnetyczne - źródła zagrożeń w przemyśle; oddziaływanie na człowieka; metody pomiaru i oceny narażenia na stanowiskach pracy.

W8: Prowadzenie rejestru czynników szkodliwych i kart pomiaru czynnika szkodliwego.

Projekt

P1: Identyfikacja czynników szkodliwych w środowisku pracy.

P2: Pomiar i ocena narażenia na drgania mechaniczne o oddziaływaniu miejscowym i ogólnym w środowisku pracy.

P3: Identyfikacja źródeł emisji hałasu w procesach technologicznych. Źródła technologiczne, eksploatacyjne, elektryczne, aerodynamiczne. Pomiar i ocena propagacji hałasu w pomieszczeniach zamkniętych.

P4: Pomiar i ocena narażenia na hałas w środowisku pracy. Interpretacja wyników pomiarów. Obliczenia dopuszczalnego czasu pracy.

P5: Charakterystyka parametrów mikroklimatu w środowisku pracy. Pomiar parametrów mikroklimatu.

P6: Ocena obciążenia termicznego w środowisku umiarkowanym na podstawie wskaźników PMV i PPD.

P7: Ocena obciążenia termicznego w środowisku gorącym na podstawie wskaźnika WBGT oraz w środowisku zimnym na podstawie wskaźników twc i IREQ.

P8: Ocena stężenia pyłu w środowisku pracy metodą filtracyjno-wagową. Charakterystyka błędów pomiarowych.

P9: Pomiar i ocena parametrów oświetlenia pomieszczeń pracy światłem sztucznym.

P10: Zagrożenia wynikające z oddziaływania promieniowania ultrafioletowego i promieniowania laserowego.

P11: Pomiar i ocena promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez urządzenia elektryczne. Propagacja wokół źródła emisji.

P12: Przegląd i analiza protokołów z pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.

P13: Laboratoria akredytowane w zakresie pomiaru i oceny czynników szkodliwych w środowisku pracy. Zakres akredytacji laboratoriów.

P14: Założenie i prowadzenie rejestru czynników szkodliwych.

P15: Podsumowanie przedmiotu.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Projekt: pokaz, pomiar, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja,

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie projektu: Wykonanie sprawozdań z ćwiczeń pomiarowych przewidzianych programem nauczania oraz ich pozytywna ocena. Pozytywne oceny z bieżącego przygotowania studenta do zajęć. Pozytywna ocena z kolokwium

Wykład: egzamin pisemny w formie testu z progami procentowymi (0%-50% - 2.0, 51%-60% - 3.0, 61%-70% - 3.5, 71%-80% - 4.0,  81%-90% - 4.5,  91%-100% - 5.0)

Ocena łączna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i laboratorium.

Literatura podstawowa

 1. Augustyńska D., Pleban D., Mikulski W., Tadzik P., Ocena emisji hałasu maszyn. Metody i wymagania. Wyd. CIOP 2000
 2. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, pod red. D. Koradeckiej, Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa 2001
 3. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - Wartości dopuszczalne. red. D. Augustyńska, M. Pośniak, Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2007
 4. Jankowski T., Jankowska E., Ocena zagrożenia pyłami emitowanymi z maszyn do pomieszczeń pracy. Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2009
 5. Ochrona przed drganiami i hałasem w środowisku pracy. Pod red. Augustyńska D. Warszawa 2001
 6. Podstawy i metody oceny środowiska pracy. Wyd. CIOP-PIB, kwartalnik - dostęp on-line
 7. Sidor T., Podstawy metrologii: Przegląd metod i przyrządów pomiarowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2008.
 8. Uzarczyk Andrzej; Metody badań czynników szkodliwych w środowisku pracy. Wyd. Tarbonus. Gdańsk 2008

Literatura uzupełniająca

 1. Kaczmarska A., D. Augustyńska, Z. Engel, P. Górski Przemysłowe zabezpieczenia przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym. Wybrane elementy i modele Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2006
 2. Lipowczan A., Podstawy pomiarów hałasu. Wyd. GIG Warszawa-Katowice 1987
 3. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997
 4. Ślezak J.,: Ochrona pracy. Poradnik dla służb bhp, Wyd. Tarbonus 2013

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2022 14:25)