SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wytrzymałość materiałów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wytrzymałość materiałów
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-25_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Dariusz Michalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawami teoretycznymi obliczeń wytrzymałościowych oraz nabycie umiejętności przeprowadzania analizy wytrzymałościowej.

Wymagania wstępne

Mechanika techniczna, Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I; Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa II

Zakres tematyczny

WYKŁAD

W1: Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów

W2: Rodzaje obciążeń i ich podział. Rodzaje odkształceń

W3: Rozciąganie i ściskanie materiałów

W4: Prawo Hooke'a, moduł Younga, liczba Poissona

W5: Naprężenia w pierścieniu poddanym działaniu ciśnienia wewnętrznego

W6: Analiza naprężeń i odkształceń, koło Mohra

W7: Ścinanie, zginanie, skręcanie prętów o przekroju kołowym

W8: Zaliczenie

PROJEKT

L1: Pomiar twardości metali metodą Brinella

L2: Pomiar twardości metali metodą Vickersa

L3: Pomiar twardości metali metodą Rockwella

L4: Statyczna próba rozciągania metali

L5: Statyczna próba ściskania metali

L6: Udarowa próba zginania

L7: Badanie wyboczenia pręta ściskanego

L8: Ćwiczenia poprawkowe, kolokwia, zaliczenie zajęć

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych,

Laboratorium: Praca zespołowa w trakcie realizacji zajęć laboratoryjnych. Przygotowywanie sprawozdań z analizą otrzymanych wyników.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład  –  kolokwium w  formie  pisemnej.
Laboratorium  –  otrzymanie ocen pozytywnych z raportów z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 

 1. Bąk  R.,  Burczyński  T.:  Wytrzymałość  materiałów  z  elementami  ujęcia  komputerowego.  WNT, Warszawa, 2001.
 2. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z. Wytrzymałość materiałów. Tom I. WNT, Warszawa, 2007
 3. Lewiński J, Wilczyński A.P., Witemberg-Perzyk D., Podstawy wytrzymałości materiałów / . - wyd. 3. - Warszawa 2010  
 4. Misiak J: Mechanika techniczna. Statyka i wytrzymałość materiałów, WNT, Warszawa, 2003.
 5. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T. Zadania z wytrzymałości materiałów. PWN, 2016
 6. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T. Zadania z wytrzymałości materiałów. WNT, 2016
 7. Niezgodziński M. E., Niezgodziński T., Wytrzymałość materiałów, PWN, 2009,
 8. Walicka A, Walicki E, Michalski D, Jurczak P, Falicki J., Wytrzymałość materiałów / T. 1: Podręcznik akademicki. Teoria, wzory i tablice do ćwiczeń laboratoryjnych. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008
 9. Walicka A, Walicki E, Michalski D, Jurczak P, Falicki J., Wytrzymałość materiałów T. 2: Ćwiczenia laboratoryjne – Materiały pomocnicze.. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Banasiak M., Grossman K., Trombski M., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, PWN, Warszawa, 1998,
 2. Brzoska Z., Wytrzymałość materiałów, PWN, Warszawa, 1983
 3. Lipka J., Wytrzymałość materiałów, WPW, Warszawa, 1990
 4. Lewiński J., Podstawy wytrzymałości materiałów, PWP, Warszawa, 1994

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 16-05-2022 12:19)