SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do sztucznej inteligencji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-26_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ
 • dr inż. Patryk Krupa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką sztucznej inteligencji, systemów eksperckich i oprogramowania bazodanowego. Przedstawienie możliwości ich wykorzystania do wspomagania zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. 

Wymagania wstępne

Technologie informacyjne. Informatyka. 

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny

Wykład

W1. Przedstawienie sylabusa. Omówienie efektów uczenia się i warunków zaliczenia kursu. Wprowadzenie do problematyki sztucznej inteligencji.

W2. System ekspertowy.

W3. Metody akwizycji wiedzy. Metody wnioskowania. Sposoby reprezentacji wiedzy. Drzewa decyzyjne.

W4. Baza danych, baza wiedzy, hurtownia danych.

W5. Data mining. Metody eksploracji danych. Problemy związane z wyszukiwaniem informacji. Analiza koszykowa. Business Intelligence.

W6. Algorytmy genetyczne i sztuczne sieci neuronowe.

W7. Kolokwium zaliczeniowe.

Laboratorium

L1: Zajęcia organizacyjne. Omówienie sylabusa, efektów kształcenia oraz warunków zaliczenia. Szkolenie BHP. Zapoznanie z przykładowymi zapytaniami w języku SQL w trybie interakcyjnym (autonomicznym).

L2-L3: Wykonywanie podstawowych operacji SQL w trybie interakcyjnym.

L4-L5: Konstruowanie zaawansowanych zapytań w języku SQL.

L6: Opracowanie prostego projektu bazy danych SQL. 

L7: Kolokwium z umiejętności projektowania schematów relacyjnych baz danych.

L8: Podstawy baz danych i relacyjnych baz danych w programie Access.

L9: Praktyczne zapoznanie się podstawowymi możliwościami programu MS Access.

L10-L11: Opracowanie przykładowej bazy danych używając programu MS Access.

L12-L14: Wykorzystanie programów bazodanowych w służbie bhp: Tworzenie rejestrów wypadków, czynników szkodliwych, dokumentacji normalizacyjnej, doboru środków ochrony indywidualnej itp. Wykonywanie analiz na podstawie danych.

L15: Zaliczenie z przedmiotu – kolokwium.

Metody kształcenia

Wykład. Ćwiczenia laboratoryjne. Pokaz. Dyskusja.  Prezentacje wykonanych zadań. Prezentacje multimedialne studentów. Konsultacje indywidualne.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia

Laboratorium: średnia ważona z pozytywnych ocen uzyskanych z kolokwium (waga: 0,7) oraz poszczególnych zajęć laboratoryjnych (waga: 0,3).

Wykład: pozytywna ocena z kolokwium. 

Ocena końcowa: ustalana jest na podstawie średniej z ocen zajęć laboratoryjnych i wykładu z jednakową wagą pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Czapla K.: Bazy danych: podstawy projektowania i języka SQL, Helion, Gliwice, 2015. 
 2. Chodkowska-Gyurics A.: Hurtownie danych: teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2017.
 3. Foreman J.W.: Mistrz analizy danych: od danych do wiedzy, Helion, Gliwice, 2017.
 4. Nycz M.: Hurtownie danych i business intelligence w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2012.
 5. Tadeusiewicz R.: Archipelag sztucznej inteligencji. Część I, Napędy i sterowanie, Nr 12, 2020, str. 26-40.
 6. Tadeusiewicz R.: Archipelag sztucznej inteligencji. Część II, Napędy i sterowanie, Nr 1, 2021, str. 18-26.
 7. Tadeusiewicz R.: Archipelag sztucznej inteligencji. Część III, Napędy i sterowanie, Nr 2, 2021, str. 30-38.

 

 

Literatura uzupełniająca

 1. Babicz W., Oprogramowanie do zarządzania bezpieczeństwem pracy, analiza i koncepcja budowy nowego systemu, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa 2011.
 2. Bubnicki Z.: Wstęp do systemów ekspertowych. PWN, Warszawa 1990.
 3. Jagielski J., Inżynieria wiedzy, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2005. 
 4. Kłosowski M., Staszewski P., Funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania bhp w przedsiębiorstwie – studium przypadku, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2014.
 5. Kwiatkowska A.M, Systemy wspomagania decyzji. Jak korzystać z wiedzy i informacji w praktyce, PWN, Warszawa, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-04-2022 10:03)