SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy automatyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy automatyki
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-27_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marcin Chciuk
 • dr inż. Paweł Bachman
 • dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z obszaru automatyki, automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych.

Wymagania wstępne

Podstawy elektrotechniki, elektroniki, informatyki.

Zakres tematyczny

Lp.

Treści programowe - WYKŁAD

 

W1

Pojęcia podstawowe i klasyfikacja układów automatyki.

 

 

W2

Wprowadzenie do automatyki procesów dyskretnych.

 

 

W3

Stykowe i bezstykowe układy kombinacyjne.

 

 

W4

Stykowe i bezstykowe układy sekwencyjne.

 

 

W5

Liniowe układy regulacji.

 

 

W6

Sterowniki PLC.

 

 

W7

Pojęcia podstawowe i klasyfikacja układów robotycznych.

 

 

W8

Kolokwium zaliczeniowe.

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Treści programowe - Laboratorium

 

L1

Wprowadzenie do środowiska TIA Portal.

 

 

L2

Badanie sygnałów cyfrowych w sterowniku PLC.

 

 

L3

Badanie sygnałów analogowych w sterowniku PLC.

 

 

L4

Badanie układów kombinacyjnych w sterowniku PLC.

 

 

L5

Badanie układów sekwencyjnych w sterowniku PLC.

 

 

L6

Regulacja PWM w sterowniku PLC.

 

 

L7

Regulacja PID w sterowniku PLC.

 

 

W8

Kolokwium zaliczeniowe.

 

 

 

 

 

 

Metody kształcenia

Wykład. Ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zaliczany jest w formie kolokwium. Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych odbywa się na podstawie zaliczonych ćwiczeń i sprawozdań oraz kolokwiów. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z zajęć laboratoryjnych i wykładu z jednakową wagą pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Barczyk J.: Automatyzacja procesów dyskretnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003.
 2. Kwiecień R.: Komputerowe systemy automatyki przemysłowej, Helion, Gliwice, 2013.
 3. Mikulczyński T.: Automatyzacja procesów produkcyjnych, WNT, Warszawa, 2006.
 4. Szafarczyk M., Śniegulska-Grądzka D., Wypysiński R., Podstawy układów sterowań cyfrowych i komputerowych, PWN, Warszawa, 2007.
 5. Urbaniak A.: Podstawy automatyki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2004.
 6. Zdanowicz R., Robotyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Brzózka J.: Regulatory i układy automatyki, MIKOM, Warszawa, 2004.
 2. Elementy automatyzacji we współczesnych procesach wytwarzania, praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Marciniaka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa,2007.
 3. Kozłowski K., Dutkiewicz P., Wróblewski W.: Planowanie zadań i programowanie robotów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1999.
 4. Podstawy robotyki. Teoria i elementy manipulatorów i robotów. Praca zbiorowa pod redakcją Adama Moreckiego i Józefa Knapczyka, WNT, Warszawa, 1999.
 5. Zawadzka L.: Współczesne problemy i kierunki rozwoju elastycznych systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2007.
 6. Zdanowicz R., Robotyzacja procesów technologicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 07-04-2022 19:27)