SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ocena ryzyka zawodowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ocena ryzyka zawodowego
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-36_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Remigiusz Aksentowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Znajomość metod oceny ryzyka zawodowego. Umiejętność pozyskania danych wyjściowych koniecznych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Umiejętność identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy. Umiejętność wykonania oceny ryzyka zawodowego.

Wymagania wstępne

Analiza i ocena zagrożeń fizycznych, podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy.

Zakres tematyczny

Wykład:

W1: Wprowadzenie do wykładów. Podstawy prawne. Akty prawne dotyczące oceny ryzyka zawodowego.

W2: Pojęcie ryzyka zawodowego i podstawowe definicje z zakresu oceny ryzyka zawodowego.

W3: Organizowanie oceny ryzyka zawodowego:

      • cel przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego

      • obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego

W4-6: Przebieg oceny ryzyka zawodowego:

      • informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego

      • identyfikacja zagrożeń występujących na stanowisku pracy

     • szacowanie ryzyka i wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego

     • działania podejmowane w wyniku oceny ryzyka zawodowego

     • dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego  

W7-8: Informowanie o ryzyku zawodowym. Przegląd wybranych metod ilościowych i jakościowych oceny ryzyka zawodowego.

Projekt:

P1: Wprowadzenie do problematyki projektu. Klasyfikacja zawodów - wybór stanowisk pracy.

P2-4: Charakterystyka obiektu dla wybranych stanowisk pracy.

P5-7: Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy.

P8-10: Szacowanie ryzyka i wyznaczanie dopuszczalności ryzyka  według PN-N-18002:2011

P11-13: Szacowanie ryzyka i wyznaczanie dopuszczalności ryzyka metodą Risc Score.

P14: Prezentacje wykonanych przez studentów projektów.

P15: Ocena projektów.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy
Projekt: pogadanka, pomiar, analiza, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zalicza się na podstawie oceny z egzaminu pisemnego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z projektu.

Projekt oceniany jest na podstawie: obecności i wykonania wszystkich cząstkowych ćwiczeń projektowych. Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia projektu i egzaminu.

Literatura podstawowa

1.      Ocena ryzyka zawodowego. Praktyczny informator. Wydanie IV, Wiedza i Praktyka 2019

2.      PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

3.      Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XIX, Wyd. ODDK 2022

4.      Romanowska-Słomka I., Słomka A., Ocena ryzyka zawodowego. Tarbonus Kraków 2018

5.      Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. Praca zbiorowa pod redakcją M.Zawieski, CIOP-PIB 2007.

Literatura uzupełniająca

1.      Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – Wartości dopuszczalne. Praca zbiorowa pod redakcją Augustyńska D., Pośniak M. CIOP-PIB 2012

2.      ILO-OHS 2001 Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP 2001

3.      Lewandowski J., Ergonomia. PWN Warszawa-Łódź 2001

4.      Ślezak J.,: Ochrona pracy. Poradnik dla służb bhp, Wyd. Tarbonus 2013

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-05-2022 14:34)