SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Toksykologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Toksykologia
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-37_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznane studentów z kierunkami rozwoju współczesnej toksykologii, toksykologią środowiskową: przemysłową i pozaprzemysłową, biologicznym wpływem trucizn występujących w środowisku na organizmy, biologicznymi metodami ich wykrywania, oceną toksycznego wpływu na organizmy wykorzystane w testach toksykologicznych i oceną zagrożenia dla ludzi i biocenoz w różnych ekosystemach.

Wymagania wstępne

Formalne: zaliczenie przedmiotów - Chemia i technologie chemiczne, Analiza i ocena zagrożeń fizycznych

Nieformalne: wiedza z biologii i ekologii z zakresu szkoły średniej

Zakres tematyczny

1. Program wykładów:

1.Struktura i zdania współczesnej toksykologii: toksykologia środowiskowa, użytkowa, kliniczna i sądowa.

2.Toksykologia środowiskowa: przemysłowa i pozaprzemysłowa (sanitarna, żywności, pestycydów i ekotoksykologia).

3.Terminy specjalistyczne stosowane w toksykologii: trucizny i substancje szkodliwe, rodzaje toksyczności (podostra, ostra i chroniczna), ocena efektów toksycznego oddziaływania trucizn (dawka toksyczna LD 50 i stężenie toksyczne LC 50, stężenie efektywna i inhibicyjne EC/IC 50, badania epidemiologiczne).

4.Toksykometria: metody badań toksykologicznych, bioindykatory, alternatywne metody oceny toksyczności, metody obliczeniowe w ocenie toksyczności.

5.Ekstrapolacja wyników badań toksykometrycznych z organizmów doświadczalnych na człowieka.

6. Kryteria dopuszczające substancje trujące i trucizny do użytku .

7. Trucizny pochodzenia naturalnego (mykotoksyny) : grzyby pleśniowe w budownictwie mieszkaniowym, środowisku pracy i użyteczności publicznej.

8. Toksyczność chroniczna: zagrożenia ze strony sinic i cjanotoksyn w wodzie do picia.

 

2. Program zajęć laboratoryjnych:

1.Poznanie laboratorium badań toksykologicznych (pokój hodowlany, sala ćwiczeń i wyposażenie).Budowa i obsługa mikroskopu. Omówienie wykonania sprawozdania z zajęć.

2 - 3..Zapoznanie  z organizmami stosowanymi w laboratorium toksykologicznym IIŚ UZ: prowadzenie hodowli organizmów testowych, pozyskiwanie materiału doświadczalnego do badań, obserwacje makroskopowe i mikroskopowe organizmów.

4.Metodyka założenia testu toksykologicznego: woda do rozcieńczeń, sporządzanie szeregu stężeń trucizn, naczynia i objętość roztworów. Przeprowadzenie testu kontrolnego.

5.Przeprowadzenie testu kondycyjnego letalnego.

6.Wykonanie testu letalnego ( toksyczność ostra 24-h LC 50).

7.Obliczenie poszukiwanego kryterium wpływu trucizny na organizmy - stężenie letalne  LC 50 -  metodą Reeda. Ocena toksyczności badanej substancji ( stopnie toksyczności trucizn wg. Liebmanna)

8. Ocena sprawozdania z zajęć, rozmowa końcowa dotycząca wykonywania testów, zastosowania organizmów testowych i interpretacja wyników przeprowadzonych badań toksykologicznych.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład konwencjonalny, wykład problemowy, wykład z prezentacją  multimedialną 

Metody poszukujące ćwiczeniowo - praktyczne: zajęcia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu: warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych. Będzie to pisemne kolokwium , zawierające  8 pytań ocenianych na 0 - 1 pkt; do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 5 punktów.

Zaliczenie ćwiczeń: podstawą do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest ocena z wykonanego zbiorczego sprawozdania ze wszystkich zajęć laboratoryjnych i rozmowa końcowa dotycząca sposobu wykonania eksperymentu, zastosowanych organizmów testowych i interpretacji wyników.

Ocena końcowa: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form ( W i L ). Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu będzie średnią arytmetyczną z ocen poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

1. Piotrowski J.K. [red.]. Podstawy toksykologii. Wyd.Nauk - Techn. WT, Warszawa 2006

 2.Seńczuk W., Toksykologia, Wyd. PZWL, Warszawa 2001

 3. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wyd. PWN, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca

1. Grausz T.., Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracy, PIP, Warszawa 2009

2, Piontek M. Grzyby pleśniowe i ocena zagrożenia mikotoksycznego w budownictwie mieszkaniowym. Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 07-04-2022 19:27)