SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-45_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grzegorz Dudarski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1.    Poznanie zasad i metod ograniczania wybranych czynników szkodliwych w środowisku pracy.
2.    Umiejętność wyboru optymalnych metod ograniczenia danego czynnika. 
3.    Umiejętność prognozowania poziomu emisji wybranych czynników szkodliwych.
 

Wymagania wstępne

Analiza i ocena czynników fizycznych i chemicznych w środowisku pracy.

Zakres tematyczny

Wykład:

W1: Wymagania prawne w zakresie ograniczania zagrożeń w środowisku pracy.

W2: Metody ograniczania hałasu w przemyśle.

W3: Metody ograniczania drgań mechanicznych.

W4: Metody ochrony przed pyłem w środowisku pracy.

W5: Ograniczanie zagrożeń podczas prowadzenia prac remontowych. Zastosowanie i wdrożenie systemu LOTO.

W6: Substancje chemiczne – ograniczanie zagrożeń podczas magazynowania i użytkowania.

W7: Metody ochrony przed wybuchem pyłów palnych i par cieczy palnych. Metody zabezpieczania stanowisk pracy przed elektrycznością statyczną.

W8: Zasady projektowania oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach pracy.

Projekt:

­P1: Skuteczność akustyczna przegród dźwiękochłonno-izolacyjnych. Pomiar i ocena charakterystyki częstotliwościowej skuteczności akustycznej przegród.

P2: Pomiar propagacji drgań mechanicznych w materiałach konstrukcyjnych.

P3: Ocena skuteczności wibroizolacji maszyn.

P4: Metody ochrony przed zagrożeniami w procesie malowania natryskowego.

P5: Metody ochrony przed zagrożeniami w procesach obróbki drewna.

P6: Bezpieczne magazynowanie gazów w butlach / pojemnikach ciśnieniowych.

P7: Metody ochrony przed zagrożeniami przy pracach ślusarskich i przy obróbce metali.

P8: Bezpieczeństwo prowadzenia prac spawalniczych.

P9: Zasady bezpieczeństwa w transporcie wewnątrzzakładowym.

P10: Bezpieczeństwo prac magazynowych.

P11: Kuchnia i gastronomia, przemysł spożywczy – zasady ochrony przed zagrożeniami.

P12: Prace w zbiornikach, kanałach i innych przestrzeniach zamkniętych.

P13: Prace na wysokości

P14: Zasady bezpieczeństwa pracy w zakładach gospodarki komunalnej przy narażeniu na czynniki biologiczne.

P15: Produkcja wyrobów na bazie żywic poliestrowych – zasady ochrony przed zagrożeniami.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy
Projekt: pogadanka, pokaz, pomiar, dyskusja
 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie projektu: Wykonanie wybranych zadań projektowych oraz ich pozytywna ocena. Pozytywne oceny z przygotowania teoretycznego do zajęć. 
Wykład: Egzamin w formie testu z progami procentowymi (0%-50% - 2.0, 51%-60% - 3.0, 61%-70% - 3.5, 71%-80% - 4.0,  81%-90% - 4.5,  91%-100% - 5.0)
Ocena łączna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i ćwiczeń projektowych
 

Literatura podstawowa

1.    Augustyńska D. Ochrona przed drganiami i hałasem w środowisku pracy. wyd. CIOP-PIB; Warszawa 2003
2.    Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - Wartości dopuszczalne. red. D. Augustyńska, M. Pośniak, Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2007
3.    Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, pod red. D. Koradeckiej, Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa 2001
4.    Markowski A. S., Bezpieczeństwo procesów przemysłowych. Wyd. Politechniki Łódzkiej 2017
5.    Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne. Wyd. PWN, Warszawa 2001
6.    Obowiązujące akty prawne i rozporządzenia branżowe.

Literatura uzupełniająca

1. Atest - Ochrona pracy. Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT); wyd. Sigma-Not; Miesięcznik ISSN 1230-4700, e-ISSN 1689-0051

2. Podstawy i metody oceny środowiska pracy. Kwartalnik; wyd. CIOP-PIB; ISSN 1231 868X

3. Bezpieczeństwo pracy - nauka i praktyka. Miesięcznik; wyd. CIOP-PIB; (wersja drukowana i on-line)

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 19-04-2022 22:01)