SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ochrona środowiska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ochrona środowiska
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-53_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Dariusz Królik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych  zagadnień  związanych  z  ochroną  środowiska,  prawnych  podstaw  ochrony środowiska, koncepcji zrównoważonego rozwoju, pojęcia ekologia i związku ekologii z przemysłem. Zapoznanie się z podstawowymi zjawiskami w funkcjonowaniu przyrody, ekosystemami.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw biologii na poziomie podstawowym w szkołach średnich.

Zakres tematyczny

W.1. Wprowadzenie. Program przedmiotu. Warunki zaliczenia. Ekologia, środowisko, przyroda – zagadnienia wstępne.

W.2-3. Cele i znaczenie ochrony środowiska. Prawne podstawy ochrony środowiska.

W.4-5. Alternatywne źródła energii.

W.6-7. Konsekwencje użytkowania środowiska.

W.8-9. Zagrożenia współczesnego świata. Istota współczesnego kryzysu ekologicznego.

W9 i 10. Metody zapobiegania zanieczyszczaniu atmosfery. Ochrona wód powierzchniowych.

W11-13. Formy ochrony przyrody w Polsce. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska. Zanieczyszczenie środowiska a stan zdrowia człowieka.

W14-15. Podsumowanie i kolokwium.

P.1-14. Operat wodno-prawny i/lub zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie - ustala prowadzący zajęcia.

P.15. Zaliczenie projektu.

Metody kształcenia

Wykłady – wykład konwencjonalny i konwersatoryjny

Projekt – pogadanka, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie projektu: Wykonanie projektu przewidzianego programem nauczania oraz ich pozytywna ocena.

Wykład: kolokwium w formie pisemnej lub ustnej: 5 pytań (poprawne odpowiedzi 5/5 ocena bardzo dobra, 4/5 ocena dobra, 3/5 ocena dostateczna, dwie poprawne odpowiedzi i poniżej ocena niedostateczna).

Ocena łączna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z kolokwium i laboratorium.

Literatura podstawowa

  1. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa, 2021
  2. Taubman J., Węgiel i alternatywne źródła energii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1, 2022

Literatura uzupełniająca

  1. D. Kiełczewski, Ekologia społeczna, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999  czasopisma o tematyce ekologicznej.
  2. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Warszawa 2002
  3. S. Siemiński, Zagrożenia środowiskowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000
  4. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Dariusz Królik (ostatnia modyfikacja: 20-04-2022 08:29)