SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy doradcze w BHP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy doradcze w BHP
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-51_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Renata Kasperska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie się systemami doradczymi, będące inteligentnymi systemami informacyjnymi, oraz możliwością ich zastosowania w zagadnieniach z obszaru BHP.

Wymagania wstępne

Analiza i ocena zagrożeń fizycznych i chemicznych

Zadania służby bhp

Zakres tematyczny

L1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie programu zajęć i warunków zaliczenia.

L2: Narzędzia do budowy systemów doradczych i przykładowe aplikacje.

L3. Przykładowy pakiet sztucznej inteligencji (np. Sphinx dla Windows), systemy VR.

L4. Środowisko pracy i język reprezentacji wiedzy w systemach doradczych.

L5. Struktura bazy wiedzy systemu doradczego, demonstracyjne bazy wiedzy, typy wyjaśnień w systemie doradczym.

L6. Deklaracje faset z wartościami, bloku reguł i bloku sterowania, translacja i uruchamianie programu.

L7. Instrukcje programowania oraz funkcje w systemach doradczych. Elementy multimedialne w systemie doradczym.

L8-L14. Propozycje nowych baz wiedzy z zakresu bhp, przykładowe systemy doradcze w zakresie diagnostyki i identyfikacji zagrożeń, ppoż, pierwszej pomocy, przepisów bhp.

L15: Podsumowanie i zaliczenie laboratorium.

Metody kształcenia

Metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem systemu doradczego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie laboratorium – ocena będąca średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych w formie wyznaczonej przez prowadzącego. Każde ćwiczenie kończące się sprawozdaniem musi być zaliczone na ocenę pozytywną.

Literatura podstawowa

  1. Kasperski M.J., Sztuczna inteligencja. Droga do myślących maszyn. Helion 2003.
  2. Ociepka P., Świder J., Współczesne systemy doradcze do wspomagania projektowania maszyn. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
  3. Pokojski J., Systemy doradcze w projektowaniu maszyn. Wyd. WNT, Warszawa 2005.
  4. Radosiński E., Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej. Wyd. II. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
  5. Rączkowski B., BHP w praktyce. Wyd. ODDK, Gdańsk 2021.
  6. Wakulicz-Deja A., Nowak-Brzezińska A., Przybyła-Kasperek M., Simiński R., Systemy ekspertowe. Wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Andrzej Lang, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca

  1. Cholewa W., Pedrycz W., Systemy doradcze. Skrypty Uczelniane nr 1447. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.
  2. Kulikowski R., Bogdan L., Wspomaganie decyzji. Systemy eksperckie. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 1995. 
  3. Mulawka J.J., Systemy ekspertowe. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.


Zmodyfikowane przez dr inż. Renata Kasperska (ostatnia modyfikacja: 21-04-2022 01:26)