SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Środki bezpieczeństwa i ochrony osobistej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Środki bezpieczeństwa i ochrony osobistej
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-59_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Grzegorz Dudarski
 • dr Czesław Częstochowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie kompetencji w zakresie: identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej. Dobór środków ochrony o odpowiedniej kategorii ochrony. Unikanie kolizji pomiędzy środkami ochrony indywidualnej.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu fizycznego środowiska pracy, fizjologii pracy, ergonomii, zasad i metod ograniczania zagrożeń w środowisku pracy, ogólna wiedza techniczna, znajomość podstawowych procesów produkcyjnych.

Zakres tematyczny

Wykład:

W1: Ochrony osobiste, klasyfikacja przedmiotowa i klasyfikacja według właściwości ochronnych. Klasyfikacja odzieży ochronnej ze względu na zakres ochrony. Wymagania stawiane środkom bezpieczeństwa oraz ochrony indywidualnej i zbiorowej. Warunki dopuszczenia do obrotu handlowego na rynku europejskim.

W2: Właściwości użytkowe, ergonomiczne i biofizyczne środków ochronnych.

W3: Środki ochrony kończyn dolnych i górnych. Sprzęt ochrony głowy.

W4: Sprzęt ochrony twarzy i oczu.

W5: Sprzęt ochrony układu oddechowego.

W6: Sprzęt ochrony słuchu.

W7: Ochrona przed upadkiem z wysokości.

W8: Zasady doboru środków ochrony indywidualnej. Badania nad rozwojem środków ochrony indywidualnej, badania wytrzymałości i skuteczności ochronnych.

Ćwiczenia:

C1: Wymagania prawne i normatywne dla środków ochrony.

C2: Środki ochrony kończyn dolnych – charakterystyka i dobór obuwia ochronnego.

C3: Rękawice ochronne – kategorie ochrony, właściwości manualne, optymalny dobór.

C4: Sprzęt ochrony twarzy i oczu.

C5: Sprzęt ochrony układu oddechowego – kategorie ochrony, maski, filtry, pochłaniacze.

C6: Sprzęt ochrony słuchu – metody doboru: SNR, HML, metoda pasm oktawowych.

C7: Ochrona przed upadkiem z wysokości.

C8: Środki ochrony izolujące cały organizm.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy
Ćwiczenia: pogadanka, pokaz, demonstracja, dyskusja, 
 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Wykonanie pracy kontrolnej na ustalony temat. Pozytywne oceny z bieżącego przygotowania studenta do zajęć.
Wykład: egzamin pisemny w formie testu z progami procentowymi (0%-50% - 2.0, 51%-60% - 3.0, 61%-70% - 3.5, 71%-80% - 4.0,  81%-90% - 4.5,  91%-100% - 5.0)
Ocena łączna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i laboratorium.
 

Literatura podstawowa

 1. Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XVII, Wyd. ODDK, Gdańsk 2018
 2. Wojciechowska-Piskorska Halina. Środki ochrony indywidualnej - instrukcja stosowania, kontroli i konserwacji; wyd ODDK; 2016
 3. Pietrowski P.; Efektywna ochrona układu oddechowego przed parami i gazami organicznymi; ISBN: 83-7373-121-0; Wyd. CIOP, 2004

 4. Dobór środków ochrony indywidualnej; red. Pościk A.; Wyd. CIOP, 2000

 5. Ochrona przed drganiami i hałasem w środowisku pracy. Pod red. Augustyńska D. Wyd. CIOP-PIB 2001

 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173)

 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami)

 8. Polskie Normy – grupa w bazie ICS 13.340

 9. PN-EN 388+A1:2019-01; Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

 10. PN-EN 420+A1:2012; Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań

 11. PN-EN ISO 374-1:2017-01; Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące skuteczności w zakresie ryzyka chemicznego

 12. PN-EN ISO 20345:2012 Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne

 13. PN-EN ISO 20346:2014-08 Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie ochronne

 14. PN-EN ISO 20347:2012  Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie zawodowe

 15. PN-EN 13832-1:2018-11 Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi -- Część 1: Terminologia i metody badań

Literatura uzupełniająca

 1. Czasopisma branżowe: Atest, Bezpieczeństwo Pracy, Przyjaciel przy pracy i inne.
 2. Kotarbinska E., Trynkowska D., Ochronniki słuchu. Bezpieczeństwo Pracy nr 9/2019
 3. Comte T., Koradecka D. Założenia fizjologiczne do konstrukcji sprzętu ochrony dróg oddechowych. Prace CIOP z.102, s.257. Warszawa 1999

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 07-04-2022 22:05)