SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka badań ergonomicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka badań ergonomicznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-60_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Andrzej Lasota
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretyczną wiedzą dotyczącą diagnoz/ocen ergonomicznych. Wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania diagnostyki/oceny ergonomicznej w systemach pracy, wytwarzania.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykłady:
W1: Wprowadzenie do zajęć. Podstawowe pojęcia, istota diagnostyki/oceny ergonomicznej.
W2: Model procesu diagnostyki/oceny ergonomicznej. Procedura, diagnoza/ocena ergonomiczna.
W3: Badanie czasu pracy, chronometraż.
W4: Metodyka ergonomii, negatywne skutki uciążliwości pracy w systemach wytwarzania.

Metody w diagnozie/ocenie ryzyka ergonomicznego, obciążenia:
W5: statycznego operatorów,
W6: kończyn górnych operatorów,
W7: posturalnego pracowników,
W8: obiektywno-subiektywnego ukierunkowanego na realizowane zadania,
W9: biomechanicznego w pracach z dużą częstością powtórzeń,
W10: posturalnego w systemach montażu,
W11: w transporcie ręcznym i dźwiganiu,
W12: w pracach na stanowiskach komputerowych,
W13: mentalnego operatorów.


W14: Model ciągłego ergonomicznego doskonalenia procesów wytwarzania.
W15: Komputerowe wspomaganie w ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej..

Projekt:
Projekt 1
P1: Zajęcia wprowadzające. Założenia do projektu.
P2: Określenie, wybór procesu produkcji, stanowisk pracy, operatorów, realizowanych zadań; sformułowanie celu.
P3: Opracowanie koncepcji procedury diagnozy/oceny ergonomicznej, pomiary.
P4: Wyznaczanie poziomów narażenia operatorów, analiza wyników, diagnoza ergonomiczna.
P5: Projekt koncepcyjny interwencji ergonomicznej.
P6-7: Weryfikacja projektu interwencji ergonomicznej.

Projekt 2
P8: Założenia do projektu, wybór, zdefiniowanie procesu wytwarzania, stanowisk pracy, operatorów, realizowanych zadań.
P9: Sformułowanie założeń do projektu, celu.
P10: Opracowanie koncepcji procedury oceny ergonomicznej, pomiary.
P11: Wyznaczanie ryzyka ergonomicznego, analiza wyników, diagnoza.
P12: Projekt koncepcyjny interwencji ergonomicznej.
P13-14: Weryfikacja projektu interwencji ergonomicznej.
P15: Zaliczenie zajęć.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, prezentacja, pokaz.

Projekt: opracowanie projektu, symulacje, studia przypadków, praca indywidualna na zajęciach, w domu, praca w grupach na zajęciach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin w formie pisemnej, poprzedzony uzyskaniem zaliczenia z Projektu.

Projekt: ocena projektów, prac.

Ocena końcowa: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Gedliczka A., Pochopień P., Szklarska A., Welon Z., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP, Warszawa, 2001
 2. Górska E., Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
 3. Horst W., Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. Część I. Ergonomiczne czynniki ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004
 4. Lewandowski J., Ergonomia. Wyd. PWN Warszawa-Łódź 2001
 5. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001

Literatura uzupełniająca

 1. Batogowska A., Słowikowski J., Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania, Prace i Materiały, zeszyt 149, IWP, Warszawa 1994
 2. Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 1997
 3. Nowak E., Atlas antropometryczny populacji polskiej – dane do projektowania, IWP, Warszawa 2000
 4. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997
 5. Pacholski L. (red.), Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986
 6. Słowikowski J., Metodologiczne problemy projektowania ergonomicznego w budowie maszyn, CIOP, Warszawa 2000
 7. Zbiór Polskich norm z zakresu ergonomii i projektowania

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Lasota (ostatnia modyfikacja: 14-04-2022 11:05)