SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wypadki przy pracy i choroby zawodowe II
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-63_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Patryk Krupa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem głównym jest zapoznanie studentów – przyszłych inżynierów bhp z problematyką wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz niezbędną dokumentacją. Prawidłowe dokonanie analizy wypadków przy pracy i postępowania powypadkowego - ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; sporządzenie dokumentacji powypadkowej, znajomość procedur postępowania w przypadku chorób zawodowych.

Wymagania wstępne

Wiedza z przedmiotów: Ergonomia; Analiza i ocena zagrożeń fizycznych; Podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy; Analiza i ocena zagrożeń chemicznych; Zarządzanie BHP i ryzykiem zawodowym.

Zakres tematyczny

Wykład

W1-3: Zajęcia organizacyjne. Omówienie sylabusa, efektów kształcenia oraz warunków zaliczenia. Podstawy prawne dotyczące wypadków przy pracy. Podstawy prawne dotyczące pozostałych wypadków.Zasady powoływania składu zespołu powypadkowego. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Zasady kwalifikacji prawnej wypadku.

W4-5: Obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy. Procedura zgłaszania wypadków przy pracy. Dokumentacja i jej sporządzanie na potrzeby postępowania powypadkowego.

W6-7: Protokół powypadkowy i jego wypełnianie. Załączniki do protokołu powypadkowego. Statystyczna karta wypadku przy pracy. Informacje potrzebne do wypełniania statystycznej karty wypadku. Określanie kategorii procesu pracy do statystycznej karty wypadku.

W8-10: Sposoby zabezpieczania miejsca wypadku. Metody badania wypadków przy pracy. Rejestr wypadków przy pracy.

W11: Model statystyczny wypadku przy pracy. 

W12: Wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego w procesie pracy. Czynniki będące źródłem urazu na potrzeby opisu w statystycznej karcie wypadku.

W13-14: Rozpoznawanie chorób zawodowych. Postępowanie w przypadku chorób zawodowych. Zgłaszanie podejrzenia choroby zawodowej. Ocena narażenia zawodowego. Orzekanie o rozpoznaniu choroby zawodowej.

W15: Zaliczenie z przedmiotu – kolokwium.

Projekt

P1-5: Zajęcia organizacyjne. Omówienie sylabusa, efektów kształcenia oraz warunków zaliczenia. Analiza wybranych rodzajów wypadków.

P6-10: Opis okoliczności wypadku. Przebieg dochodzenia powypadkowego.

P11-15: Przeprowadzenie ustaleń okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (praca w grupch dwuosobowych).

P16-22: Sporządzenie protokołu powypadkowego na przykładzie wypadku przedstawionego przez prowadzącego.

P23-24: Wypełnienie statystycznej karty wypadku przy pracy Z-KW.

P25-28: Postępowanie w przypadku chorób zawodowych.

P29: Zgłaszanie podejrzenia choroby zawodowej.

P30: Zaliczenie z przedmiotu – kolokwium.

Metody kształcenia

Wykład: wykład (informacyjny, problemowy, konwencjonalny) z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych, prezentacja, dyskusja dydaktyczna, pogadanka.

Projekt: pogadanka, praca w grupach, symulacja, studia przypadków, praca ze źródłem drukowanym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: ocena z wykładu jest określana na podstawie oceny z kolokwium w formie pisemnej. Ocena poprzedzona uzyskaniem zaliczenia z projektu.

Projekt: ocena końcowa uzależniona jest od cząstkowych ocen za projekty (średnia ocen za wykonane protokołu powypadkowego, statystycznej karty wypadku, postępowania w przypadku chorób zawodowych, zgłaszania podejrzenia choroby zawodowej).

Ocena końcowa: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wykładu i projektu z czego wyliczana jest średnia arytmetyczna.

Zasady oceniania kolokwium pisemnego lub pisemnej pracy kontrolnej (projektu). Ocena:  
2,0 - praca z poważnymi błędami lub brakami. 
3,0 - praca słaba, zaledwie zgodna z zadanym zadaniem.
3,5 - praca przeciętna, niekompletna, wykonana poprawnie ale z brakami. 
4,0 - praca dobra pod względem treści, zakresu i oryginalności.
4,5 - praca ponad dobra (treść, zakres i oryginalność). 
5,0 - praca wyjątkowa, wyróżniająca się spośród pozostałych, wykonana na wysokim  poziomie merytorycznym.

Literatura podstawowa

 1. Gałusza M., Tanger W., Wypadki i choroby zawodowe i dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo. Wyd. Tarbonus, Kraków 2014.
 2. Grabowska-Wawrzeniecka K., (red.), Meritum bezpieczeństwo i higiena pracy. Wyd. Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014.
 3. Pietrzak L., Wypadki przy pracy. Modele i metody, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2004.
 4. Rybakowski M., Drogowe wypadki przy pracy i ich opiniowanie. Wydaw. UZ, Zielona Góra 2011.
 5. Wojciechowska-Piskorska H., Wypadki przy pracy. Wyd. ODDK, Gdańsk 2014.
 6. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu  społecznym z tytułu wypadków  przy pracy i chorób zawodowych.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

Literatura uzupełniająca

 1. ATEST (Czasopismo - miesięcznik).
 2. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka (Czasopismo - miesięcznik).
 3. Bojanowski R., Nowa statystyczna karta wypadku przy pracy, „Bezpieczeństwo Pracy” 7/8 2005.
 4. Inspektor Pracy (Czasopismo – miesięcznik Państwowej Inspekcji Pracy).
 5. Pietrzak L., Modelowanie wypadków przy pracy, „Bezpieczeństwo Pracy” nr 4 i 5/2002.
 6. Pietrzak L., Modelowanie wypadków przy pracy, „Bezpieczeństwo Pracy” nr 10/2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 16-05-2022 12:16)