SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pomoc przedlekarska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pomoc przedlekarska
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-72_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Dariusz Królik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny, to zapoznanie studentów – przyszłych pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu nauk biologicznych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres tematyczny

W1: Zapisy Europejskiej Rady Resuscytacji; resuscytacja krążeniowo-oddechowa; epilepsja; krwotoki i rany;

W2: Cukrzyca; zadławienia; porażenia: prądem, piorunem; udar cieplny; oparzenia: rodzaje, stopnie oparzeń i ich charakterystyka;

W3: Pozycje ułożeniowe poszkodowanego; wyciąganie poszkodowanego z auta; złamania; zwichnięcia; skręcenia; 

W4: Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy. Schemat postępowania w razie wystąpienia wypadku. Ocena miejsca wypadku, zabezpieczenie miejsca wypadku. Ocena wzrokowa stanu poszkodowanego. 

W5: Sposoby nawiązania kontaktu logicznego, diagnozowanie stopnia utraty przytomności. 

W6: Badanie urazowe. Zawiadamianie służb ratowniczych. Wykorzystywanie podręcznego sprzętu ratującego życie, zasady użytkowania defibrylatora. 

W7: Postępowanie w przypadku amputacji urazowej. Zawartość apteczki pierwszej pomocy

W8: Kolokwium zaliczeniowe

P1-4: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa; ocena miejsca wypadku, zabezpieczenie miejsca wypadku; ocena wzrokowa stanu poszkodowanego; sposoby nawiązania kontaktu logicznego, diagnozowanie stopnia utraty przytomności;

P5: Epilepsja; krwotoki i rany; cukrzyca; zadławienia; oparzenia: rodzaje, stopnie oparzeń i ich charakterystyka;

P6: Pozycje ułożeniowe poszkodowanego; wyciąganie poszkodowanego z auta;

P7: Złamania; zwichnięcia; skręcenia; schemat postępowania w razie wystąpienia wypadku; badanie urazowe; zawiadamianie służb ratowniczych; wykorzystywanie podręcznego sprzętu ratującego życie,

P8: Zasady użytkowania defibrylatora; postępowanie w przypadku amputacji urazowej. 

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych, objaśnienie, opowiadanie.

Metody ćwiczeniowo-praktyczne: studium przypadku, praca z fantomem, defibrylator, apteczka pierwszej pomocy

Metody eksponujące: pokaz, symulacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium (test - 12/12 - ocena bardzo dobra, 11/12 ocena dobra plus, 10/12 ocena dobra, 8-9/12 ocena dostateczna plus, 6-7/12 ocena dostateczna, poniżej 5/12 ocena niedostateczna; lub pytania otwarte, 0-59% - ocena niedostateczna, 60-65% - dostateczna, 66-75% dostateczny plus. 76-85% dobry, 86-90% dobry plus, 91-100% bardzo dobry).

Ćwiczenia: pozytywne zaliczenie ćwiczeń na fantomie, obsługa defibrylatora oraz podstawowego sprzętu do udzielania pierwszej pomocy.

Literatura podstawowa

1. Pierwsza pomoc, Wydawnictwo DRAGON, 2018

2. Kwalifikowana pierwsza pomoc, A. Kopta, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016

3. Podręcznik pierwszej pomocy. M. Buchfelder, A. Buchfelder, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014

4. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów, M. Goniewicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014

Literatura uzupełniająca

1. ABC Postępowania w urazach, D. Skinner, P. Driscoll, R. Earlam, wydawnictwo: Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2010,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 07-04-2022 19:27)