SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rozwiązania urbanistyczne pomieszczeń pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rozwiązania urbanistyczne pomieszczeń pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-73_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Czesław Częstochowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności oceny jakości pomieszczeń przemysłowych i budownictwa ogólnego pod kątem funkcjonalności, zgodności z obowiązującymi przepisami estetyki i BHP.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z  technicznego bezpieczeństwa

Zakres tematyczny

W1 Podstawowe pojęcia i definicje 

W2 Podstawowe zasady projektowania pomieszczeń pracy

W3 Tendencje i perspektywy rozwoju budownictwa przemysłowego.

W4 Wymagania prawne dotyczące budynków i pomieszczeń pracy.

W5 Wymagania BHP dla pomieszczeń pracy

W6 Zasady kształtowania wnętrz produkcyjnych, przemysłowych i innych pomieszczeń pracy.

W7 Metoda dominanty. Kolorystyka i barwy w pomieszczeniach pracy. Kolokwium zaliczeniowe

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykonanie pracy kontrolnej/zaliczeniowej

Kolokwium zaliczeniowe

Literatura podstawowa

1.Koradecka D. (2002): Projektowanie miejsc pracy. Wydaw. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Warszawa

2. Mielczarek Z. (2001): Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady Warszawa

3. Tytyk E., Butlewski M. (2011): Ergonomia w technice. Wydaw. Politechniki Poznańskiej

4. Wieczorek S. (2014): Ergonomia. Tarbonus. Kraków-Tarnobrzeg

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz ze zmianami

Literatura uzupełniająca

1. Mirski Z. (1986): Kształtowanie  wnętrz produkcyjnych. Arkady   Warszawa

2. Obowiązujące ustawy, rozporządzenia, normatywy i normy

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 07-04-2022 22:10)