SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe III
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-77_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 90 6 72 4,8 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z metodologicznymi zasadami prowadzenia badań inżynierskich.

Wymagania wstępne

Seminarium dyplomowe II

Zakres tematyczny

Podstawy teoretyczne badań empirycznych dotyczących podjętej na seminarium problematyki badawczej. Metodologiczne zasady uprawiania badań empirycznych w aspekcie podjętych badań własnych. Formułowanie tematów prac magisterskich, koncepcji badawczych-problemów badań, ustalanie techniki, próby badawczej, terenu; omówienie zasad konstruowania narzędzi badawczych.

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny, praca z dokumentem źródłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia seminarium jest akceptacja przez promotora napisanej przez studenta pracy zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Literatura podstawowa

  1. Literatura zgodna z tematem realizowanej pracy dyplomowej.
  2. Rozpondek M., Wyciślik A.: Seminarium dyplomowe, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
  3. Rozpondek M., Wyciślik A.: Poradnik dyplomanta i absolwenta, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
  4. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, wyd. 2, Wyd. Politechnika Śląska Gliwice, 2001. 
  5. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007.
  6. https://www.wm.uz.zgora.pl/studenci/prace-dyplomowe

Literatura uzupełniająca

  1. Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.
  2. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych : pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1980.
  3. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 16-05-2022 12:09)