SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zintegrowane systemy zarządzania w organizacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy zarządzania w organizacji
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-75_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z systemami do zarządzania zasobami organizacji,  zarządzania zapasami, zarządzania zdolnościami produkcyjnymi, relacjami z klientami, systemami informatycznymi do zarządzania wiedzą w organizacji, systemami informatycznymi do zarządzania BHP w przedsiębiorstwie. Wykonywanie złożonych operacji planistycznych i symulacyjnych wraz z optymalizacją zarządzania łańcuchem dostaw i realizacji produkcji, zarządzanie zamówieniami i zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

Wymagania wstępne

Informatyka. 

Zakres tematyczny

Projekt

 1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie sylabusa, efektów kształcenia oraz warunków zaliczenia. Szkolenie BHP.
 2. Systemy ERP – zarządzanie zasobami organizacji.
 3. Systemy MRP – zarządzanie zapasami.
 4. Systemy MRP II – zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi.
 5. Systemy CRM – zarządzanie relacjami z klientami.
 6. Systemy informatyczne do zarządzania wiedzą w organizacji.
 7. Systemy informatyczne do zarządzania BHP w przedsiębiorstwie.
 8. Systemy APS – wykonywanie złożonych operacji planistycznych i symulacyjnych wraz z optymalizacją.
 9. Systemy SCM – zarządzanie łańcuchem dostaw.
 10. Systemy MES – systemy realizacji produkcji.
 11. Systemy OMS – system zarządzania zamówieniami.
 12. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie (rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi, cel, korzyści).
 13. Systemy Business Intelligence.
 14. E-learning w biznesie.
 15. IoT. Przemysł 4.0. Zajęcia zaliczeniowe.

Metody kształcenia

Projekt, praca ze źródłem drukowanym, dyskusja dydaktyczna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena za projekt  i ustną prezentację projektu oraz obserwacja pracy studentów na zajęciach. 

Literatura podstawowa

 1. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J.: Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa, 2016.
 2. Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A.: Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012.
 3. Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania / red. naukowa Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski, PWN, Warszawa, 2019. 
 4. Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Warszawa 2003.
 5. Pańkowska M., Sroka H., Kisielnicki J.: Zintegrowane Systemy Informatyczne. Dobre praktyki wdrożeń. Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa, 2012.
 6. Suchocka M., Biernacki A., Kurowski J.: Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie – komputerowy program STER, Bezpieczeństwo Pracy, CIOB-BP, Warszawa, 2000.  

Literatura uzupełniająca

 1. Bojar W.L., Rostek K., Knopik L.: Systemy wspomagania decyzji, PWE, Warszawa, 2014.
 2. Nycz M.: Hurtownie danych i Business Intelligence w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2012.
 3. Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy / red. naukowa Ryszard Knosala, PWE, Warszawa, 2017.
 4. Niziński S., Żółtowski B.: Informatyczne systemy zarządzania eksploatacji obiektów technicznych, Olsztyn – Bydgoszcz, 2001.
 5. Kaszuba-Perz A.: Zastosowanie informatycznych systemów zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach jako przejaw technologicznej modernizacji, Zakład Finansów i Bankowości Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza. 
 6. Zalewski W.: Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach, Politechnika Białostocka. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 11-04-2022 11:15)