SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wytrzymałość materiałów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wytrzymałość materiałów
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-09_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Dariusz Michalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie i opanowanie przez studentów metodyki rozwiązywania problemów i analiz wytrzymałościowych występujących w budowie maszyn.

Wymagania wstępne

Podstawowy kurs matematyki, podstawy mechaniki

Zakres tematyczny

Wykład:

W1: Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów.

W2: Rozciąganie i ściskanie materiałów.

W3: Analiza naprężeń i odkształceń.

W4: Ścinanie.

W5: Skręcanie prętów prostych o przekroju kołowym.

W6: Momenty bezwładności figur płaskich.

W7: Zginanie.

Laboratorium:

Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów stanowią uzupełnienie i praktyczną ilustrację wykładów i ćwiczeń rachunkowych. Są one formą zapoznania studentów z metodami pomiarów wielkości fizycznych, sposobami opracowywania danych uzyskanych na drodze eksperymentu oraz metodyką sporządzania dokumentacji technicznej badań. Ponadto wyniki uzyskane w trakcie wykonywanych ćwiczeń pozwalają na sprawdzenie słuszności praw i założeń teoretycznych.

Przewidziane ćwiczenia:

L1: Pomiar twardości metali metodą Brinella,

L2: Pomiar twardości metali metodą Vickersa

L:3 Pomiar twardości metali metodą Rockwella

L:4 Statyczna próba rozciągania metali,

L5: Statyczna próba ściskania metali,

L6: Udarowa próba zginania,

L7: Pomiar modułu Younga,

L8: Zginanie ukośne

Projekt:
Ćwiczenia projektowe są realizowane w zespołach 2-4 osobowych, na bazie wykładu i materiałów źródłowych: katalogi, normy, źródła producentów stali, części i podzespołów - WWW. 

P1: Zadania projektowe uwzględniające rozciąganie materiałów.

P2: Zadania projektowe uwzględniające ściskanie materiałów.

P3: Zadania projektowe uwzględniające analizę naprężeń i odkształceń.

P4: Zadania projektowe uwzględniające ścinanie.

P5: Zadania projektowe uwzględniające skręcanie prętów prostych o przekroju kołowym.

P6: Zadania projektowe uwzględniające momenty bezwładności figur płaskich.

P7: Zadania projektowe uwzględniające zginanie.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Prezentacje przygotowywane przez zespoły. Praca z książką.
Prace zespołowe w trakcie wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych. 
Ćwiczenia projektowe wykonywane są w zespołach.  Praca z książkami, normami, katalogami i bazami danych. Indywidualna dyskusja student-prowadzący nad realizowanymi projektami. Koniec semestru: obrona projektów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: uzyskanie oceny pozytywnej z pracy kontrolnej.

Laboratorium: otrzymanie ocen pozytywnych z raportów z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych.

Projekt: zaliczenie z oceną, liczona jest średnia z ocen cząstkowych: za zrealizowane projekty w zespołach - dokumentacja i obliczenia, obrona projektu, realizacja projektów w semestrze.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Awrejcewicz J.: Mechanika techniczna, WNT, Warszawa 2009
2. Brodny J.: Podstawy wytrzymałości materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2010
3. Gołaś K., Osiński J. (praca zbiorowa): Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
4. Joachima Potrykusa: Poradnik mechanika, Wydawnictwo Rea, 2020
5. Kubik J., Mielniczuk J.: Mechanika techniczna dla inżynierów, Bydgoszcz 2017
6. Misiak J.: Mechanika techniczna Tom. 1 - Statyka i wytrzymałość materiałów, WNT, Warszawa 2003
7. Misiak J.: Zadania z mechaniki ogólnej. Cz. 1 - Statyka, WNT, Warszawa 2003.
8. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T. Zadania z wytrzymałości materiałów. PWN, 2016
9. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T. Zadania z wytrzymałości materiałów. WNT, 2016
10. Niezgodziński M. E., Niezgodziński T., Wytrzymałość materiałów, PWN, 2009,
11. Banasiak M., Grossman K., Trombski M., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, PWN, Warszawa, 1998,
 

Literatura uzupełniająca


1. Walicka A, Walicki E, Michalski D, Jurczak P, Falicki J., Wytrzymałość materiałów / T. 1: Podręcznik akademicki. Teoria, wzory i tablice do ćwiczeń laboratoryjnych. -
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008
2. Walicka A, Walicki E, Michalski D, Jurczak P, Falicki J., Wytrzymałość materiałów T. 2: Ćwiczenia laboratoryjne – Materiały pomocnicze.. - Zielona Góra : Oficyna
Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008.
3. Lewiński J, Wilczyński A.P., Witemberg-Perzyk D., Podstawy wytrzymałości materiałów / . - wyd. 3. - Warszawa 2010
4. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z. Wytrzymałość materiałów. Tom I. WNT, Warszawa, 2007
5. Bąk R., Burczyński T.: Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. WNT, Warszawa, 2001.
6. Brzoska Z., Wytrzymałość materiałów, PWN, Warszawa, 1983
7. A.Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, WNT, Warszawa, 1984
8. Lipka J., Wytrzymałość materiałów, WPW, Warszawa, 1990
9. Lewiński J., Podstawy wytrzymałości materiałów, PWP, Warszawa, 1994
10. Misiak J., Mechanika techniczna. Statyka i wytrzymałość materiałów, WNT, Warszawa, 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 29-01-2023 21:45)