SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy prawa gospodarczego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy prawa gospodarczego
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-18_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej obowiązujących w polskim systemie prawnym

Wymagania wstępne

Podstawy zarządzania

Zakres tematyczny

W1: Pojęcie prawa gospodarczego i jego źródła. Prawo polskie i wspólnotowe. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

W2-3: Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

W4: Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej (formy reglamentacji; ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne).

W5: Przekształcenia podmiotów gospodarczych: własnościowe (prywatyzacja, nacjonalizacja) oraz zmiana formy prawno-organizacyjnej.

W6: Kontrola przedsiębiorcy.

W7: Samorząd gospodarczy.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Praca z tekstami aktów prawnych: analiza i synteza treści tekstów źródłowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach

Sprawdzian wiadomości z progami punktowymi

Literatura podstawowa

1.     Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U.2020.1740 ze zm.

2.     Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, t.j. Dz.U.2021.1317.

3.     Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, t.j. Dz.U.2015.1543.

4.     Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, t.j. Dz.U.2021.648.

5.     Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz.U.2021.195 ze zm.

6.     Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, t.j. Dz.U.2016.720 ze zm.

7.     Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, t.j. Dz.U.2021.112 ze zm.

8.     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, t.j. Dz.U.2019.2399 ze zm.

9.     Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U.2020.1526 ze zm.

10.  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, t.j. Dz.U.2019.1251 ze zm.

11.  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, t.j. Dz.U.2017.2070.

12. Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, t.j. Dz.U.2019.579.

13. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, t.j. Dz.U.2020.2159.

14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, t.j. Dz.U.2022.318.

15. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, t.j. Dz. U.2021.162 ze zm.

16. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, t.j. Dz. U. 2022.541.

17. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Dz.U.2018.648.

Literatura uzupełniająca

1.     Piotrowski, M. (2006). Prawo przedsiębiorstw, Wyd. UE: Poznań.

2.    Żurek, J. (red.) (2007).  Przedsiębiorstwo: zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maria Agnieszka Paszkowicz (ostatnia modyfikacja: 08-04-2022 19:25)