SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-19_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zagadnień związanych z analizą i syntezą układów sterowania, wykształcenie umiejętności realizacji układów automatyki sterujących przebiegiem procesów produkcyjnych.

Wymagania wstępne

Podstawowy kurs matematyki

Zakres tematyczny

Wykład

W1      Pojęcia podstawowe: automatyzacja, robotyzacja, automatyka, sterowanie, regulacja, układ sterowania, układ regulacji.

W2      Rodzaje sygnałów w układach sterowania. Sygnały ciągłe i dyskretne.

W3      Klasyfikacja układów sterowania. Układy otwarte, zamknięte i kombinowane.

W4      Układy ciągłe i układy dyskretne.

W5      Układy liniowe i układy nieliniowe.

W6      Układy jedno i wielowymiarowe.

W7      Układy logiczne.

W8      Układy kombinacyjne i sekwencyjne.

W9      Modele układów logicznych: algebra Boole‟a, automaty skończone.

W10    Realizacja funkcji logicznych. Wybrane sposoby realizacji elementów logicznych.

W11    Programowalne sterowniki logiczne PLC. Architektura sterownika.

W12    Programowanie sterowników (norma IEC 61131-3): typy danych, typy zmiennych, języki programowania: LD, IL, ST, FBD, metoda SFC.

W13    Ciągłe liniowe układy stacjonarne. Opis „wejście – wyjście” za pomocą równań różniczkowych. Transmitancja operatorowa.

W14    Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe. Wybrane człony dynamiczne: proporcjonalne, całkujące, różniczkujące, inercyjne, oscylacyjne.

W15    Schematy blokowe, wyznaczanie transmitancji wypadkowej. Ocena jakości regulacji, stabilność.

Laboratorium

L01. Wprowadzenie do środowiska programowania sterowników PLC.

L02. Programowanie sterownika PLC z wykorzystaniem języków FBD i LD.

L03. Synteza układów kombinacyjnych w oparciu o kanoniczne i minimalne postacie funkcji boolowskich.

L04. Realizacja układu sterowania dla wybranego procesu.

L05. Analiza wybranych asynchronicznych układów sekwencyjnych.

L06. Synteza wybranych układów z wykorzystaniem sekwencyjnego schematu funkcjonalnego SFC.

L07. Synteza wybranych układów z wykorzystaniem przerzutników SR.

L08. Tłumaczenie grafu SFC na język LD.

L09. Kolokwium sprawdzające.

L10. Wprowadzenie do programowania robotów przemysłowych.

L11. Realizacja zadania Pick & Place na rzeczywistym robocie.

L12. Konfiguracja robota i ustawienia bezpieczeństwa.

L13. Sterowanie przebiegiem programu.

L14. Programowanie robota z wykorzystaniem szablonów.

L15. Kolokwium sprawdzające.

Metody kształcenia

W-Wykład konwencjonalny, wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Burza mózgów (w niektórych tematach wykładowych). Praca z literatura fachową.

L-ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień oraz umiejętności rozwiązywania prostych zadań inżynierskich związanych z projektowaniem układów automatyki i układów zrobotyzowanych.

Laboratorium: Zaliczenie zadań laboratoryjnych, średnia ocen prac pisemnych sprawdzających przygotowanie do zajęć oraz z kolokwiów sprawdzających.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Pająk I., Pająk G., Cyfrowe układy automatyki przemysłowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2023.
 2. Siwiński J., Układy przełączające w automatyce, WNT, Warszawa, 1980
 3. Szejach W., Automatyka, elementy i układy przełączające, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1981
 4. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych, WNT, Warszawa, 2006
 5. Mikulczyński T., Automatyzacja procesów produkcyjnych, WNT, Warszawa, 2006
 6. Parszewski Z., Roszkowski M., Podstawy automatyki dla mechaników, PWN, Warszawa, 1976

Literatura uzupełniająca

 1. Universal Robots, Universal Robots e-Series Podręcznik użytkownika.
 2. Universal Robots Academy, E-szkolenia na temat e-Series: https://academy.universal-robots.com/pl/bezplatne-e-szkolenie/e-szkolenia-na-temat-e-series/
 3. Broel – Plater B., Układy wykorzystujące sterowniki PLC, PWN, Warszawa, 2008.
 4. Szafarczyk M., Śniegulska-Grądzka D., Wypisiński R., Podstawy układów sterowań cyfrowych i kompu-terowych, PWN, Warszawa, 2007.
 5. Węgrzyn S., Podstawy automatyki, PWN, Warszawa, 1980.
 6. Lessing R., Podstawy automatyki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001.
 7. Żelazny M., Podstawy automatyki, PWN, Warszawa, 1976.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 08-05-2023 10:04)