SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody statystyczne w inżynierii produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody statystyczne w inżynierii produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-20_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej metod statystycznych i umiejętności ich stosowania w badaniach naukowych obejmujących typowe problemy z zakresu  inżynierii produkcji

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wykład:

W1. Populacje i próby jednej zmiennej. Podstawowe parametry: średnia arytmetyczna, modalna, geometryczna i harmoniczna, mediana, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności.

W2. Zmienne losowe jednowymiarowe i ich rozkłady. Rozkłady skokowe i ciągłe. Funkcje gęstości rozkładu i dystrybuanta. Omówienie rozkładów zero-jedynkowego, dwumianowego, Poissona, normalnego.

W3. Rozkłady z próby. Oceny parametrów. Posługiwanie się tablicami rozkładów.

W4. Odczytywanie z tablic rozkładów i tworzenie tablic rozkładów przy pomocy wybranych aplikacji komputerowych.

W5. Populacje i próby dwóch zmiennych. Kowariancja i korelacja. Badanie regresji liniowej.

W6. Wnioskowanie statystyczne na podstawie testów istotności.

W7. Wnioskowanie statystyczne na podstawie przedziałów ufności.

W8. Elementy planowania pomiarów.

Projekt:

P1-P2. Wykonanie analizy statystycznej w postaci obliczenia podstawowych parametrów statystycznych takich jak: średnia arytmetyczna, modalna, geometryczna i harmoniczna, mediana, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności.

P3-P4. Wykonanie wybranych doświadczeń losowych i wykonanie analizy parametrów rozkładów skokowych. Porównanie uzyskanych wyników z wartościami teoretycznymi.

P5. Wykonanie analizy statystycznej na podstawie podanych przykładów doświadczalnych dotyczących rozkładu Poissona i porównanie otrzymanych wyników z wartościami teoretycznymi.

P6-P7. Wykonanie analizy statystycznej na podstawie podanych przykładów doświadczalnych dotyczących rozkładu normalnego i porównanie otrzymanych wyników z wartościami teoretycznymi.

P8. Tworzenie tablic rozkładów przy pomocy wybranych aplikacji komputerowych.

P9. Obliczanie współczynnika korelacji dla dowolnie dobranych wyników pomiarów. Wykonanie wykresów zależności dwóch zmiennych.

P10-P11. Analiza regresji liniowej na podstawie wybranych wyników doświadczalnych.

P12-P13. Wykonanie wnioskowania statystycznego na podstawie testów istotności.

P14-P15. Wykonanie wnioskowania statystycznego na podstawie przedziałów ufności.

Metody kształcenia

Wykład: informacyjny, wykład problemowy, pokaz.

Projekt: wykonanie projektu, ćwiczenia, doświadczenia, zadania praktyczne, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin ustny

Projekt: ocena realizacji poszczególnych zadań projektowych, bieżąca kontrola na zajęciach.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z projektu i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. https://openstax.org/details/books/introductory-statistics
  2. https://openstax.org/details/books/introductory-business-statistics
  3. https://openstax.org/details/books/statistics
  4. Szydłowski H., Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN 2003.

Literatura uzupełniająca

  1. Oktaba W.: Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa, PWN Warszawa, 1980.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 07-04-2022 10:44)