SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Marketing produktów technologicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Marketing produktów technologicznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-28_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Małgorzata Śliwa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie elementów marketingu, istoty zarządzania marketingowego oraz budowania planu marketingowego. Student pozna aktualne trendy dla wsparcia działań promocyjnych (np. social media).

Wymagania wstępne

Mikroekonomia.

Zakres tematyczny

Wykład:

W1: Zarys teorii marketingu, marketing strategiczny i operacyjny. Kategorie marketingu, marketing dóbr produkcyjnych i konsumpcyjnych, towarów, usług i informacji, zachowania nabywców, marketing usług. Marketing produktów technologicznych.

W2: Strategia marketingowa.

W3-4: Plan marketingowy. Analiza rynku (analiza otoczenia bliższego za pomocą metody benchmarking), analiza SWOT, analiza zasobów. Marketing MIX: produkt – cykl życia produktu, pozycjonowanie oferty, segmentacja rynku, korzyści wynikające z zakupu produktu, pojęcie asortymentu, etapy wprowadzania nowych produktów, dyfuzja, pojęcie marki, pozycjonowanie i repozycjonowanie, mapy percepcji produktu, cena – strategie cenowe, punkt rentowności, rodzaje cen, kalkulacja ceny, dystrybucja – kanały dystrybucji, rodzaje dystrybucji, systemy dystrybucji, stopnie intensywności dystrybucji, optymalna wielkość zamówienia, zarządzanie procesem dystrybucji, promocja – reklama, opakowanie, promocja sprzedaży, public relations, publicity, propaganda, sprzedaż osobista, formy promocji.

W5: Social media w marketingu.

W6: Neuromarketing: definicja, cel, przykłady, sposoby badań.

W7: System informacji marketingowej - wewnętrzna dokumentacja przedsiębiorstwa, wywiad marketingowy, badania marketingowe – określenie przedmiotu i celu badań, opracowanie planu badawczego, gromadzenie informacji, analiza informacji, raporty z badań, metody badań marketingowych - wywiad, obserwacje, kwestionariusze ankiety, itd., system wspomagania decyzji marketingowych. E-comerce.

W8. Kolokwium zaliczeniowe. Propozycja ocen końcowych.

Projekt:

P1: Ustalenie zakresu przedsięwzięcia: dane potencjalnego przedsiębiorstwa - branża, struktura firmy, grupa docelowa, obszar działalności, oferowane produkty (usługi)  - czyli pomysł oraz stan obecny, zdefiniowanie celu przedsięwzięcia – czyli dla jakiego produktu zostanie stworzona strategia marketingowa.

P2: Przeprowadzenie analizy konkurentów za pomocą metodyki benchmarking’u. Określenie potencjalnego cyklu życia produktów (usług). Analiza SWOT. 

P3: Marketing MIX: zdefiniowanie procesu kalkulacji ceny, wybór metody ustalenia ceny, propozycja strategii cenowej; określenie strategii dystrybucji: ilość kanałów, opis funkcji i zależności. Wybór środków promocji mix, zaproponowanie strategii promocji.

P4-5: Projekt działań promocyjnych z wykorzystaniem social mediów.

P6-7: Przeprowadzenie badań marketingowych - określenie celu badań, grupy respondentów opracowanie kwestionariusza ankiety, przeprowadzenie bada pilotażowych, wprowadzenie zmian w kwestionariuszu ankiety, przeprowadzenie badan głównych, zaprezentowanie wyników badań. Określenie planu marketingowego dla przedsięwzięcia.

P8: Zaliczenie projektu: prezentacja multimedialna efektów pracy nad projektem. Propozycja ocen końcowych

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt. Praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę

Ocena wystawiana na podstawie testu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt: zaliczenie na ocenę

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych i przygotowania prezentacji.

Ocena końcowa: 50%W, 50%P

Literatura podstawowa

  1. Stawarz-García B.: Content marketing i social media: Jak przyciągnąć klientów, PWN, Warszawa, 2017
  2. Setiawan I., Kartajaya H., Kotler Ph.: Marketing 4.0, MT Biznes, 2017
  3. Trzmielak D., Zehner W., Marketing nowych technologii i produktów B+R, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2020
  4. Żukowski M.: Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, Onepress, 2020.

Literatura uzupełniająca

  1. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa, 1994
  2. Patalas-Maliszewska J., Kłos S.: Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania Wiedzą, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2013
  3. Patalas-Maliszewska J., Woźniak W., Kłos S.: Ekonomiczne aspekty wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach MSP, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Małgorzata Śliwa (ostatnia modyfikacja: 10-04-2022 12:40)