SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy metrologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy metrologii
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-29_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu procedur pomiarowych, podstaw teorii błędów pomiarowych i obliczania niepewności pomiarów, budowy, zasad działania i elementów współczesnych systemów do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, metod pomiarowych podstawowych wielkości geometrycznych do wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Rysunek techniczny, Techniki wytwarzania, Metody statystyczne w inżynierii produkcji

Zakres tematyczny

 

Wykłady 

W1: Procedury metrologiczne

W2: Rozkłady prawdopodobieństwa. Metody pomiarów

W3: Błędy pomiarów

W4: Błędy pomiarów. Niepewność pomiarów

W4: Systemy pomiarowe. Mierniki analogowe i cyfrowe

W5: Czujniki do pomiarów wybranych wielkości nieelektrycznych

W6: Czujniki do pomiarów wybranych wielkości nieelektrycznych

W7: Czujniki do pomiarów wybranych wielkości nieelektrycznych

W8: Przetworniki pomiarowe wielkości nieelektrycznych

W9: Tolerancje wymiarów. Pasowanie wałków w otworze

W10: Wzorce długości i kąta

W11: Czujniki do pomiarów długości.

W12: Odchyłki geometryczne, ich oznaczenia i pomiary

W13: Parametry struktury geometrycznej powierzchni

W14: Współrzędnościowe maszyny pomiarowe

W15: Współrzędnościowe maszyny pomiarowe

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych.

L1: Podstawowe pomiary i przyrządy elektryczne

L2: Badanie komputerowego systemu pomiarowego współpracującego

      z rezystancyjnym przetwornikiem przemieszczeń liniowych

L3: Pomiary długości przyrządami suwmiarkowymi i mikrometrycznymi

L4: Pomiary kątów i stożków

L5: Pomiary długości przyrządami czujnikowymi

L6: Pomiary temperatury

L7: Nowoczesne rozwiązania pomiarowe – rozwiązanie problemu na podstawie określonych założeń projektowych

L8: Pomiary sił

L9: Pomiary przemieszczeń

L10: Błędy przyrządów pomiarowych rejestrujących przemieszczenie

L11: Pomiary prędkości

L12: Systemy pomiarowe (pomiary z użyciem sterownika i wybranych czujników)

L13: Systemy pomiarowe (pomiary z użyciem sterownika i wybranych czujników)

L14: Zajęcia odróbcze / Nowoczesne rozwiązania pomiarowe – rozwiązanie problemu na podstawie określonych założeń projektowych

L15: Zajęcie zaliczeniowe

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny.

Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu metrologii warsztatowej wykonywane w zespołach 2-3. osobowych; pozostałe ćwiczenia w formie pokazu dla całej grupy z aktywnym udziałem studentów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – Egzamin/kolokwium w formie pisemnej/ustnej poprzedzony uzyskaniem zaliczenia z zajęć laboratoryjnych/projektowych; warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień z czterech pytań egzaminacyjnych (wpisuje się  ocenę średnią).

Zajęcia laboratoryjne – warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo i uzyskanie pozytywnych ocen (pytania sprawdzające, sprawozdania) ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, potwierdzających nabycie umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena zaliczająca laboratorium jest średnią ze wszystkich ocen uzyskanych w semestrze.

Zaliczenie przedmiotu: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną (lub ważoną - w tym przypadku należy podać wagi) z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Jakubiec W., Malinowski J. Metrologia wielkości geometrycznych. Wyd. IV. Warszawa, WNT, 2004;
 2. Piotrowski J. Teoria pomiarów: pomiary w fizyce i technice. -Warszawa PWN, 1986;
 3. Barzykowski J. [et al.]. Współczesna metrologia: zagadnienia wybrane. Warszawa WNT, 2004;
 4. Miłek M. Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych. Zielona Góra Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006.
 5. Miłek M. Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi. Zielona Góra Politechnika  Zielonogórska, 1998.
 6. J. Dusza, G. Gortat, A. Leśniewski. Podstawy pomiarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019.
 7. R. Sroka, A. Zatorski. Podstawy metrologii elektrycznej. Przykłady i testy. Wydawnictwa AGH, 2019
 8. M. Lisowski. Podstawy metrologii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.

Literatura uzupełniająca

 1. Jenek M. Laboratorium metrologii długości i kąta. Oficyna wydawnicza UZ, 2020
 2. Nawrocki W. Sensory i systemy pomiarowe. Poznań Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2001
 3. Praca zbiorowa: Wyrażanie niepewności pomiaru-Przewodnik GUM, W-wa 1999.
 4. W. Jakubiec, P. Majda, S. Zator. Metrologia, PWE, 2019.
 5. S. Adamczak, W. Makieła. Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników, WNT, 2010

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein (ostatnia modyfikacja: 07-04-2022 13:52)