SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie inżynierskich baz danych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie inżynierskich baz danych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-30_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Grzegorz Pająk
 • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zagadnień związanych z projektowaniem i implementacją systemu informatycznego, wykształcenie umiejętności wykorzystania języka SQL do przetwarzania zbioru danych w celu pozyskania poszukiwanych informacji.

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu Technologie Informacyjne.

Zakres tematyczny

Wykład

W01. Tworzenie projektu informatycznego, modelowanie danych, wprowadzenie do relacyjnego modelu danych, architektura systemów baz danych.

W02. Algebra relacyjna, wprowadzenie do języka SQL, podstawowa składnia polecenia SELECT.

W03. Złączenia wewnętrzne i zewnętrzne

W04. Obliczenia i agregacja danych

W05. Widoki i podzapytania, operatory wektorowe. Definiowanie struktur i manipulowanie danymi w języku SQL.

W06. Relacyjny model danych: zależności funkcjonalne, pierwsza, druga i trzecia forma normalna relacji, analiza przykładowego projektu.

W07. Kolokwium zaliczeniowe.

Laboratorium

L01. Wprowadzenie do programu phpMyAdmin.

L02-03. Tworzenie tabel z wykorzystaniem interfejsu phpMyAdmin: typy danych, kontrola danych, ustalanie związków pomiędzy tabelami, więzy integralności.

L04-05. Podstawy języka SQL, realizacja kwerend operujących na pojedynczej tabeli.

L06-07. Wykorzystanie operacji złączenia wewnętrznego do scalania danych przechowywanych w kilku tabelach.

L08. Złączenie zewnętrzne.

L09. Wykonywanie obliczeń na danych dostępnych w bazie, wykorzystanie funkcji SQL. 

L10. Wykorzystanie agregacji danych do realizacji obliczeń obejmujących dane przechowywane w wielu krotkach tabeli.

L11. Definiowanie i użycie widoków.

L12. Podzapytania niezależne.

L13-14. Podsumowanie i powtórzenie poznanych elementów języka SQL.

L15. Definiowanie struktur i manipulowanie danymi.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny,

Laboratorium: zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Kolokwium w formie pisemnej

Laboratorium: Średnia ocen uzyskanych z prac pisemnych oraz sprawozdań z realizacji zajęć laboratoryjnych.

Ocena końcowa: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. L. Beighley, SQL, Helion, Gliwice 2011
 2. L. Rockoff, Język SQL : przyjazny podręcznik, Helion, 2017
 3. R.K. Stephens, A. Jones, R.R. Plew, SQL w 24 godziny, Helion, 2016
 4. J.D.Ullman, J.Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, 2001
 5. M. Whitehorn, Relacyjne bazy danych : teoria i praktyka projektowania relacyjnego baz danych, Helion, 2011

Literatura uzupełniająca

 1. Colette R., Bazy danych : od koncepcji do realizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1988
 2. P. Beynon-Davies, Systemy baz danych, WNT, 2003.
 3. M.J. Hernandez, Zapytania SQL dla zwykłych śmiertelników : praktyka obróbki danych w języku SQL, Mikom, 2001
 4. R.K. Stephens, R.R. Plew, B. Morgan, J. Perkins, SQL w 3 tygodnie, LT&P, 1999
 5. Systemy informatyczne inżynierii zarządzania, praca zbiorowa pod. red. Z. Banaszaka, (ćwiczenie nr 9, 10), Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra, 2001 (skrypt dostępny w formie elektronicznej na stronie WWW przedmiotu).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 08-05-2023 09:53)