SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie produkcją i usługami - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-31_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie i ugruntowanie podstawowej wiedzy i nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania produkcją i usługami, które będą wykorzystane w dalszym procesie kształcenia i użyteczne w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Zarządzanie i ekonomika przedsiębiorstwa.

Zakres tematyczny

Wykład

W1. Zagadnienie wstępne. Strategia działalności wytwórczej i usługowej. Analiza SWOT. Zarządzanie działalnością podstawową a zarządzanie finansowe.

W2.Produkt: Podejście współbieżne do rozwoju produktu; Procesy i systemy projektowania; Zarzadzanie różnorodnością: Wykres przychód – wkład, Metoda Pareto-ABC.      

W3. Analiza wartości. Jakość. Koszty jakości, TQM, FMEA

W4. Niezawodność wyrobu i systemu. Cykl życia wyrobu lub usługi

W5. Lokalizacja przedsiębiorstwa i plan generalny zagospodarowania terenu. Rozmieszczanie obiektów. Równoważenie linii produkcyjnej.

W6. Obsługa eksploatacyjna obiektów i wyposażenia.

W7. Projektowanie przepływu produkcji. Rodziny wyrobów.

W8. Podstawy badania pracy.

W9. Statystyczna kontrola procesu produkcyjnego. Karty kontrolne jakości.

W10. Prognozowanie. Podstawowe techniki szeregów czasowych. Standardowy model regresji liniowej.

W11. Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi i planowanie kalendarzowe. Wybrane metody wagowe.

W12. Zarządzanie zapasami. MRP, drzewo wyrobu. Obniżka zapasów materiałowych.

W13. Systemy planowania i sterowania produkcją. JiT, Kanban, OPT, wąskie gardła.

W14. Zarządzanie przedsięwzięciami. Skracanie cyklu realizacji przedsięwzięcia.

W15. Technika linii równowagi. Uwagi końcowe.

Projekt

P1 - P2. Zagadnienia wstępne. Analiza SWOT w zarządzaniu operacyjnym,

P3 - P4. Metoda Pareto-ABC,

P5 - P6. FMEA wyrobu,

P7 - P9. FMEA procesu,

P10 - P11. Równoważenie linii produkcyjnej,

P12 - P14. Gospodarka materiałowa dla zmiennego zapotrzebowania na wyroby gotowe.

P15. Korekta projektów i zaliczenie.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie produkcją i usługami, WNT, Warszawa, 1997
  2. Matuszek J., Inżynieria Produkcji. Skrypt Politechnika Łódzka, 2000.
  3. Durlik I., Inżynieria Zarządzania. Strategia i Projektowanie Systemów Produkcyjnych  T. 1 i 2. Agencja Wydawnicza Placet, 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. Duraj J., Podstawy Ekonomiki Przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2000.
  2. Jonson R., Chambers S., Harland Ch., Harrison A., Slack N., Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków.
  3. Dwiliński L.: Zarządzanie produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2002.
  4. Brzeziński M. (red.), Organizacja i sterowanie produkcją, Placet, Warszawa, 2002
  5. Waters D., Zarządzanie operacyjne : towary i usługi Warszawa, PWN, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 30-04-2022 22:43)