SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy mechaniki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy mechaniki
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-07_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Jarosław Falicki
 • dr inż. Paweł Jurczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie i opanowanie przez studentów metodyki rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki oraz znajomość i umiejętność rozwiązywania zagadnień statyki i kinematyki.

Wymagania wstępne

Znajomość matematyki i fizyki.

Zakres tematyczny

Lp. Treści programowe - WYKŁAD      
W1 Podstawowe pojęcia i zasady statyki          
W2 Płaski i przestrzenny układ sił zbieżnych. Równowaga płaskiego i przestrzennego układu sił zbieżnych          
W3 Podstawy redukcji układu sił, a w tym: moment siły względem punktu i osi, siły równoległe, para sił i jej moment, redukcja i równowaga układu par sił          
W4 Płaskie układy sił bez tarcia (redukcja płaskiego układu sił, równowaga dowolnego płaskiego układu sił, równowaga układów złożonych z ciał sztywnych).           
W5 Tarcie i prawa tarcia          
W6 Kratownice płaskie statycznie wyznaczalne           
W7 Wybrane zagadnienia kinematyki          
W8 Kolokwium          
           

 

Lp. Treści programowe - PROJEKT      
P1 Projekt nr 1 - Redukcja układu sił          
P2 Projekt nr 2 - Rozwiązywanie układów statycznych          
             
             
           

 

Lp. Treści programowe - LABORATORIUM      
L1 Wyznaczanie wartości statycznego współczynnika tarcia ślizgowego          
L2 Wyznaczanie kinetycznego współczynnika tarcia ślizgowego za pomocą drgań samowzbudnych          
L3 Wyważanie dynamiczne elementów maszyn za pomocą wyważarki ręcznej          
L4 Pomiar momentu tarcia w łożyskach wirnika silnika elektrycznego          
L5 Wyznaczanie masowego momentu bezwładności ciała sztywnego          
L6 Stroboskopowe metody pomiaru częstotliwości ruchów okresowych          
L7 Termin odróbczy          
L8 Zaliczenie          
           

 

 

 

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Zajęcia projektowe. Praca z książką. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych; prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: otrzymanie oceny pozytywnej z kolokwium.

Projekt: otrzymanie oceny pozytywnej z projektu.

Laboratorium: otrzymanie ocen pozytywnych z raportów z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Misiak J., Mechanika ogólna – Statyka i kinematyka, WNT, 2019,
 2. Leyko J., Mechanika ogólna. t. I, Statyka i kinematyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
 3. Nizioł J., Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, WNT, Warszawa 2020,
 4. Niezgodziński T., Mechanika ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020,
 5. Walicki E., Smak T., Falicki J., Mechanika. Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium. 2005, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 6. Walicki E., Smak T., Falicki J., Mechanika. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych. 2005, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Literatura uzupełniająca

 1. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 2. Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej. Statyka, WNT, 2020,
 3. Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej. Kinematyka, WNT, 2020.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jarosław Falicki (ostatnia modyfikacja: 14-04-2022 14:16)