SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie projektem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektem
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZPU-P-61_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Wojciech Babirecki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania projektami.

Wymagania wstępne

Badania operacyjne, Podstawy harmonogramowania produkcji

Zakres tematyczny

Wykład

W1 - Zarządzanie projektami w ujęciu ogólnym. Fazy projektu. Harmonogram i budżet projektu.

W2 - Kierowanie zespołem projektowym. Kierunki rozwoju koncepcji zarządzania projektami i zarządzania przez projekty. Organizacja i zasoby w procesie produkcyjnym. 

W3 - Harmonogramy według nakładu pracy i zadania o stałym czasie trwania. Ścieżka krytyczna, wykres Gantta.

W4 - Analiza czasowo-kosztowa, ograniczone zasoby.

W5 - Analiza i zarządzanie ryzykiem w projekcie.

W6 - Metodologie zarządzania projektami.

W7 - Podstawowe modele zarządzania projektami. Wybór właściwego modelu w zależności od typu projektu.

W8 - Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektem, charakterystyka.

Projekt

P1 - Określenie tematu projektu. Wyspecyfikowanie zadań.

P2 - Podział zadań na grupy. Zdefiniowanie zadań kontrolnych (kamieni milowych)

P3 - Charakterystyka programu MS Project (środowisko, widoki, praca z programem).

P4 - Określenie czasów realizacji poszczególnych zadań. Określenie zasobów wymaganych do realizacji poszczególnych zadań

P5 - Określenie relacji (powiązań) między poszczególnymi zadaniami.

P6 - Generowanie zestawień kosztów, czasów, raportów, ścieżki krytycznej, itp.

P7 - Symulacja realizacji projektu. Analiza ryzyka dla projektu.

P8 - Opracowanie raportu z realizacji projektu

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury i notatek z wykładów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych oraz składowej za „obronę” przez studenta projektu.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Pawlak M.; Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
  2. Trocki M., Grucza B., Ogonek K.; Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003.
  3. Mingus N.; Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, 2009.
  4. Knosala R.: Inżynieria produkcji, PWE 2017.

Literatura uzupełniająca

  1. red. naukowa Stankiewicz J.; Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 07-04-2022 10:44)