SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - inżynierskie III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe - inżynierskie III
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZPU-P-59_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 75 5 63 4,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem seminarium jest rozwiązywanie zagadnień problemowych dotyczących pracy dyplomowej wspomagających opracowanie jej wersji końcowej.

Wymagania wstępne

Seminarium dyplomowe – inżynierskie II.

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu studenci będą uczestniczyli w seminariach, których zadaniem jest zdobycie umiejętności rozwiązywania wybranych problemów technicznych i ekonomicznych zgodnych z tematyką pracy dyplomowej.

Metody kształcenia

Seminarium

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Oceniana jest kompletność i merytoryczna zawartość pracy dyplomowej studenta. Podstawą zaliczenia seminarium jest akceptacja przez promotora napisanej przez studenta pracy zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Literatura podstawowa

Zgodna z podjętym tematem pracy dyplomowej

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 07-04-2022 14:18)