SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologiczność a jakość wyrobów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologiczność a jakość wyrobów
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-P-56_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Małgorzata Śliwa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z technologicznym przygotowaniem produkcji wraz z zapewnieniem oczekiwanej jakości wyrobu. Student powinien posiąść umiejętność analizy dokumentacji konstrukcyjnej pod kątem technologiczności konstrukcji, tj. oceny konstrukcji lub poszczególnych jej elementów z punktu widzenia ich normalizacji, racjonalnego doboru i oszczędności materiału, racjonalnego kształtowania półfabrykatów oraz technologii kształtowania przy minimalnych kosztach wytwarzania z uwzględnieniem wielkości produkcji i warunków użytkowania przy zachowaniu żądanych wymagań jakościowych.

Wymagania wstępne

Techniki wytwarzania, Grafika inżynierska 2D, Grafika inżynierska 3D, Procesy produkcyjne

Zakres tematyczny

W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia:

W1: Pojęcie technologiczności i jakości. Determinanty jakości w procesie produkcyjnym. Technologiczność konstrukcji pod względem montażu.  

W2: Technologiczna konstrukcja - wymagania konieczne do spełnienia w procesie projektowania wyrobu. Dobór materiału, a funkcja wyrobu.

W3: Oznaczenia jakości wykonania na rysunkach konstrukcyjnych. Wielkość produkcji, a technologiczność i jakość wyrobów. Półfabrykaty.

W4: Aktualne trendy rozwojowe technik wytwarzania ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na obniżkę kosztów produkcji (zmniejszenie energochłonności i zużycia materiałów, automatyzacja) przy jednoczesnym podwyższeniu jakości wyrobów. Kryteria i zasady wyboru optymalnego procesu technologicznego.

W5-6: Technologiczność i jakość wyrobów wytwarzanych technologiami przyrostowymi, ubytkowymi i bezubytkowymi. Technologiczność wyrobów obrabianych cieplnie i powierzchniowo.         

W7-8:  Planowanie i kontrola jakości wyrobów. Control Plan.         

 

W ramach projektu opracowywane są następujące zagadnienia:

P1: Definicja założeń projektowych części maszyny lub podzespołu z uwzględnieniem warunków użytkowania.

P2: Analiza konstrukcyjna wyrobu pod względem jej technologiczności i funkcjonalności (jakości). Definicja wielkości produkcji.

P3-4: Samodzielne opracowanie konstrukcji. Definiowanie wymogów jakościowych. Rysunek techniczny detalu.

P5: Dobór materiału i charakterystyka jego właściwości mechanicznych.

P6-7: Modelowanie 3D proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych wraz z wygenerowaniem rysunków technicznych przy zastosowaniu systemów CAD.

P8: Analiza wytrzymałościowa proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych (np. przy wykorzystaniu narzędzi CAD).

P9-10: Analiza metod kształtowania części i przyjęcie kryteriów technologiczności dla produkcji seryjnej.

P11: Opracowanie schematu procesu wytwarzania wraz z punktami pomiaru jakości.

P12-13: Dobór narzędzi i urządzeń do kontroli jakości (charakterystycznych wymiarów i parametrów) oraz metod planowania jakości w procesie produkcyjnym.

P14-15: Oddanie projektu i jego obrona. Propozycja ocen.

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny.

Projekt - konsultacje mające charakter seminaryjny, praca zespołowa i z dokumentem źródłowym.

Ocena końcowa - średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w postaci pisemnej lub ustnej.

Projekt – warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie oceny pozytywnej z przedłożonego projektu na nośniku elektronicznym i merytorycznego uzasadnienia przyjętych rozwiązań. Ostateczna akceptacja  projektu wymaga prezentacji efektów pracy przed grupą ćwiczeniową. Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych.

Zaliczenie przedmiotu: Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

1. Oczoś K., Kawalec A.: Kształtowanie metali lekkich, PWN, Warszawa, 2012.

2. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa, 2018.

3. Perzyk M., i inni: Odlewnictwo, WNT, Warszawa, 2004.

4. Wilczyński K.: Przetwórstwo tworzyw sztucznych, OWPW, Warszawa, 2000.

5. Kurmaz L. W., Kurmaz O.: Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn. Podręcznik konstruowania, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2011.

Literatura uzupełniająca

1. Kidlarski E.: Jakość wyrobów, PWN, Warszawa 1988.

2. Miracki W.: Koszty przygotowania produkcji, PWE, Warszawa 1985.

3. Crum L.W.: Analiza wartości, PWE, Warszawa 1973.

4. Hamrol A., Zarządzanie i inżynieria jakości, PWN, Warszawa 2017.

5. Klimpel A.: Spawanie, zgrzewanie, cięcie metali, Technologie, WNT, Warszawa, 1999.

6. Skarbiński M., Skarbiński J.: Technologiczność konstrukcji maszyn, WNT, Warszawa 1987.

7. Erbel St., Kuczyński, Marciniak Z.: Techniki wytwarzania-Obróbka Plastyczna, WNT, Warszawa, 1986.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Małgorzata Śliwa (ostatnia modyfikacja: 10-04-2022 12:42)