SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-P-61_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Sałamaj
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie wymagań, jakie należy spełnić, oraz zasad, jakich warto przestrzegać, aby zbudować system zarządzania jakością, zgodny z określonym zbiorem wymagań zgodnie z normami serii ISO 9000,  ISO 14000 i ISO 18000, dla tworzenia warunków pozwalających na produkowanie wyrobów i dostarczanie usług spełniających wymagania klientów.

Wymagania wstępne

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

Zakres tematyczny

Wykład:

W1: Wprowadzenie, postrzeganie i ocena jakości

W2: Wybrane zagadnienia pomiaru cech i charakterystyk, systematyka zarządzania jakością, koncepcje zarządzania jakością

W3: Ogólne zasady zarządzania jakością, normy i wymagania wyznaczające standardy systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem

W4: Ogólne zasady projektowania i wprowadzania systemów zarządzania jakością, charakterystyka wybranych norm i wymagań wyznaczających standardy systemów zarządzania

W5: Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, ocena systemów zarządzania jakością, ocena zgodności wyrobów

W6: Kolokwium zaliczeniowe

W7: Zajęcia zaliczeniowe

 

Projekt:

P1: Wprowadzenie

P2: Księga Jakości – prezentacja firmy

P3: Księga Jakości – zarządzanie księgą jakości

P4: Księga Jakości - terminologia

P5: Księga Jakości – systemy zarządzania jakością

P6: Księga Jakości – systemy zarządzania jakością

P7: Księga Jakości – odpowiedzialność kierownictwa

P8: Księga Jakości – odpowiedzialność kierownictwa

P9: Księga Jakości – zarządzanie zasobami

P10: Księga Jakości – realizacja wyrobu

P11: Księga Jakości – realizacja wyrobu

P12: Księga Jakości – pomiary, analiza i doskonalenie

P13: Księga Jakości – pomiary, analiza i doskonalenie

P14: Księga Jakości – informacje dodatkowe

P15: Zajęcia zaliczeniowe

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny.

Projekt  - praca w grupach i z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny składającej się z oceny z kolokwium przeprowadzonego na koniec semestru, obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień oraz z oceny za prezentację z określonej tematyki. Wpisuje się ocenę średnią.

Projekt: Warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu w postaci dokumentu Księga Jakości. 

Zaliczenie przedmiotu: Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen z wykładu i projektu.

Literatura podstawowa

1.        Urbaniak M.: Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej. Wyd. DIFIN, Warszawa 2006.

2.        Sokołowicz W., Srzednicki A.: ISO-System zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na normach. Wyd. 3, Wyd. C.H.BECK, Warszawa 2006.

3.        Ejdys J., i inni: Zintegrowane systemy zarządzania. Wyd. Politechniki Białostockiej, Zeszyt 4, Białystok 2005.

4.        Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wyd. PWN, Warszawa 2008.

5.        Wawak Sł.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wyd. II, Wyd. HELION, Gliwice 2006.

6.        Sikora T., i inni: Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca

Normy systemowe

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 07-04-2022 14:34)