SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca dyplomowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-P-63_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 15
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 0 0 0 0 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pogłębienie poprzez pracę własną wiedzy i umiejętności o narzędziach i metodach badawczych związanych z wybranym kierunkiem i specjalnością oraz napisanie pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Seminarium dyplomowe.

Zakres tematyczny

Opracowanie pracy inżynierskiej wg karty pracy dyplomowej. Praca składa się z zagadnień teoretycznych (przegląd literatury naukowej i technicznej) oraz pracy własnej (przedstawienie metodyki badań, wyników badań, opracowanie konstrukcji wyrobu, technologii produkcji wyrobu, zagadnień automatyzacji produkcji, technologii eksploatacji maszyny itp.). Do obrony powinna być opracowana prezentacja pracy.

Metody kształcenia

Praca z książką, danymi źródłowymi, katalogami, standardami, w Internecie. Samodzielna lub zespołowa praca w laboratoriach i pracowniach komputerowych. Dyskusje podczas spotkań z promotorem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest przyjęcie pracy przez promotora.

Literatura podstawowa

  1. Literatura z obszarów przedmiotów ogólnotechnicznych i specjalistycznych.

Literatura uzupełniająca

  1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych : pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1980.
  2. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, wyd. 2, Wyd. Politechnika Śląska Gliwice, 2001. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 07-04-2022 10:44)