SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Methods of Organizaing Production Processes - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Methods of Organizaing Production Processes
Kod przedmiotu 06.1-WM-ER-MiBM-03_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize students with production systems, parameters and indicators of production processes, with their control, management and productivity.

Wymagania wstępne

Manufacturing Processes 

Zakres tematyczny

The content of the lecture:

Basic notions, manufacturing systems and processes, Parameters of production processes. Types, forms and variants of the organization of production. Duty of production, possibilities and production reserves. Production control and planning. Rules of the control of production flow. Methods of intercellular and intracellular production flow control. Modern methods of production control. Production management. Methods and techniques of organization and management. Styles of management. Information in management. Rating of productivity - notions and indicators. Factors improving productivity.

The content of the laboratory:

Ordering vertexes in operation networks. Calculations in the network activities.  Production costs. Determining the size of the production batch. The parameters of work and work means: machine and worker. Parameters of workstation: output parameters– simple and complex. Output parameters: production cycle: serial, serial-parallel and parallel run of details creating. Production stock in progress – determination. Determining types of production. Calculations of parameters of details and details in operation.  Scheduling work in a company. Preparation of parameters for production scheduling - calculations. Develop work schedules for machines and workers. Linear programming.

Metody kształcenia

Lecturers are given with the use of multimedia technics. Work with specialist literature – textbooks, professional journals.

Laboratory are given with the use of computer software and in the written way. Individual and group job during the realization of classes exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

To get a credit the student has to pass all course forms.

Literatura podstawowa

  1. Kiran D.R., Work Organization and Methods Engineering for Productivity, Butterworth-Heinemann, USA 2020,
  2. Creese R., Introduction to Manufacturing processes and materials, Taylor and Francis, USA 1999,
  3. 2. Gerwin D, Kolodny H., Management of Advanced Manufacturing Technology: Strategy, Organization, and Innovation, New York 1992,

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Cyganiuk (ostatnia modyfikacja: 28-04-2022 18:00)