SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

English - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu English
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ANG-D-12_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • mgr Agnieszka Florkowska
 • mgr Anna Przyjemska-Skrabucha
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to get the student acquired knowledge of the foreign language in the field of technical communication.

Wymagania wstępne

Knowledge of the chosen foreign language on a minimum B2 level  B2.

Zakres tematyczny

Introduction of elements of technical and specialist language in the field of management and production engineering, including:

 • Choosing a career: career selection criteria, characteristics of technical professions
 • Organizations in business: entrepreneurs, types of businesses, organization of work and job responsibilities
 • Production and production management systems
 • Logistics Management in an enterprise
 • Ecological aspects in a production process

Metody kształcenia

Conventional communication activities, group and individual work with the use of audio-visual and multimedia equipment.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Graded credit: Assessment is the average calculated on the basis of written tests including the verification of proficiency at the appropriate level according to the European Framework of Reference for Languages and a component which evaluates active participation in classes as well as skills related to the performance of specific tasks - carrying out of presentations, written work, individual work and group work.

Literatura podstawowa

 1. Vicky Hollet, John Sydes, Tech Talk Intermediate, Oxford University Press, 2005
 2. Richardson K., Kabanagh M., Sydes J., Emmerson P., The Business Intermediate, Macmillan, Oxford, 2008
 3. Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Oxford University Press 2008

Literatura uzupełniająca

 1. Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English: vocabulary and grammar, Summertown Publishing, 2008
 2. Longman Business Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2007
 3. Słownik Techniczny Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, wyd. REA, 2005 
 4. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, New English File Pre Intermediate, Oxford University Press, 2007
 5. Michael Swan, Catherine Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, 2009
 6. http://www.onestopenglish.com/
 7. http://www.insideout.net/
 8. https://elt.oup.com/student/englishfile/?cc=pl&selLanguage=pl

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 25-04-2022 09:38)