SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

German - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu German
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ANG-D-13_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • mgr Danuta Chlebicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The main objectives are:

 • developing communication and interpersonal skills;
 • raising awareness of the relationship between one's own culture and foreign, cultural circles;
 • preparing to take action both in work-life situations and in specific specialities;
 • developing lifelong learning and self-education skills;
 • acquiring the B2+ foreign language proficiency level, according to the European System for the Description of Language Education.

Wymagania wstępne

Knowledge of a foreign language at B2 Level, according to the scale of the European System for the Description of Language Education.

Zakres tematyczny

L1 - 2: Nauka i studia w krajach niemieckojęzycznych: strony internetowe uczelni; terminologia naukowa; stypendia; wymiana akademicka; praktyki studenckie.

L3 - 4: Poszukiwanie pracy: życiorys, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna; doświadczenie zawodowe; pytania do potencjalnego pracodawcy.

L5 - 6: Początki w przedsiębiorstwie: kompetencje, obowiązki; struktura przedsiębiorstwa, formy prawne przedsiębiorstw; zarządzanie; zasady bezpieczeństwa, rodzaje zagrożeń.

L7: Sprawdzian.

L8 - 9:  Aspekty organizacyjne, techniczne i ekonomiczne procesów produkcyjnych. Produkcja a ekologia.

L11 - 12: Badania i rozwój: poszukiwanie i przekazywanie informacji; innowacje techniczne; wynalazcy i wynalazki.

L13 -14: Pozyskiwanie, prezentacja i interpretacja danych istotnych dla studiowanego kierunku. Prezentacja ustna i pisemna wybranego zagadnienia związanego z kierunkiem studiów.

L15: Test zaliczeniowy z pytaniami otwartymi i zamkniętymi.

Materiał gramatyczny jest odpowiedni dla poziomu B2 i B2+. Szczególny nacisk położony jest na słownictwo specjalistyczne.

The course is divided into modules containing texts and language exercises. The course develops all the skills necessary for fluent communication. Grammatical material is suitable for levels B2 and B2+. Special emphasis is placed on specialised vocabulary.

The thematic scope includes the following topics:

 • learning and studying in German-speaking countries, to include university websites; formal and informal correspondence, such as notes, e-mails, CV’s and covering letters;
 • career planning and development, to include information on the professions and on the qualifications related thereto; skills and personality traits; job advertisements; employment opportunities.
 • tools and equipment used at work, instructions for use
 • scientific terminology;
 • materials, their properties and applications.

Grammatical structures are taught in conjunction with linguistic functions, depending on the level of the group, the subject matter and the specificity of the language.

Metody kształcenia

An interactive-sequential method of teaching German with a communicative approach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The basis for passing the exercise classes is attendance at the classes, systematic preparation for each class and the passing of all partial checking colloquia, both oral and written, during the semester.

Literatura podstawowa

1.  Deutsch für Ingenieure, M. Steinmetz, H. Dintera, Springer Vieweg, Wiesbaden 2018

2. S. Kaufmann, L. Rohrmann, P. Szablewski-Çavus, Orientierung im Beruf, Klett-Langenscheidt GmbH, München 2013.

3. A. Braun, P. Szablewski-Çavus, Orientierung im Beruf Intensivtrainer, Klett-Langenscheidt GmbH, München 2013.

4. A. Höffgen, Deutsch lernen für den Beruf, Verlag für Deutsch, Ismaning, 1999

Literatura uzupełniająca

 1. Zespół autorów: K. Łuniewska, M. Piotrowska, J. Rozwalka, U. Szczepańska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna, einFach gut. Profil 2. Kommunikation in Technik und Industrie, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999
 2.  M. Rolbieniecka, J. Kucharczyk, Deutsch für Profis, branża mechaniczna, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2013

 3. B. Szymoniak, W. Borkowy, B. Kujawa, Mit Beruf auf Deutsch, profil mechaniczny, Nowa Era, Warszawa 2013.

 4. H. Dreyer, R. Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München 1995
 5. G. Werner, Grammatiktraining Deutsch, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2001
 6. J. Z. Koch, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
 7. J. Pheby, W. Scholze, Słownik obrazkowy niemiecko-angielski, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1996
 8. Abenteuer Technik, Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 2010
 9. https://www.goethe.de
 10. https://www.dw.com

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Danuta Chlebicz (ostatnia modyfikacja: 26-04-2022 23:43)