SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Optimisation of production flow - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Optimisation of production flow
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZPU-ANG-D-15_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Transfer of basic knowledge and the acquisition of skills and competences in the rational designing of the structure of production systems, including the rational distribution of positions and scheduling tasks that will prove useful in future professional work.

Wymagania wstępne

Organisation of production systems, Production and service management, Operational research.

Zakres tematyczny

Lecture

Basic issues regarding the flow of production in conventional and flexible production systems. Basics of ESP design: hardware, spatial configuration. Balancing machine loads and the optimisation of technological routes in flexible assembly systems. Production planning and control system: multi-stage system development, tactical planning and operational control. Scheduling discrete production processes. Heuristic algorithms for scheduling operations, including flow processes, division methods and scheduling constraints. Graph optimisation and task scheduling. Dispatching rules for scheduling. Computer-assisted scheduling.

Project

Designing flexible production systems. Location of machines. Balancing machine loads. Optimisation of technological routes. The scheduling of operations for machines. Flexible assembly systems. Lean methods and techniques in optimising production flow. Computer support in selected issues of production flow optimisation.

Metody kształcenia

Interactive audio-visual lectures.

Project - students work using the literature, standards and computer

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: The condition for obtaining credits is to secure a positive grade from the test.

Project: Credit is obtained, on the basis of a positive evaluation of the completed projects. Project evaluation criteria include elements of knowledge, skills and competences characterised by the effects of education.

Final grade: the arithmetical mean of grades from individual classes.

Literatura podstawowa

  1. T.Sawik, Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych, Warszawa, WNT, 1992
  2. T.Sawik, Planowanie i sterowanie produkcji w elastycznych systemach montażowych, Warszawa, WNT, 1996
  3. T.Sawik, Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, W-wa AGH, Kraków, 1998

Literatura uzupełniająca

  1. M.Brzeziński, Organizacja i sterowanie produkcją, Warszawa, Placet, 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 25-04-2022 09:38)