SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Advanced CAD Modeling - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Advanced CAD Modeling
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZPU-ANG-17_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Wojciech Babirecki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The transfer of basic knowledge and the acquisition of skills and competences in the field of computer-aided engineering works, in particular engineering calculations which will be used in the further education process and will prove useful in future professional work.  

Wymagania wstępne

Engineering graphics, Fundamentals of engineering design, Basics of computer aided design

Zakres tematyczny

Project

 

Work in one of the selected programmes: AutoCAD Mechanical or Inventor. A short introduction to the selected programme. 3D modelling of parts and assemblies of machines, Animations and simulations of the operation of the assembly designed. Creating graphic files of the designed element for use in information materials, leaflets, catalogues, operating instructions, etc.

Metody kształcenia

Project - individual and group working of students using the literature and notes from lectures.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Project: The condition for passing is to obtain positive grades from the projects developed, including the ability to use CAD/CAE software, in order to solve a specific case, according to the content of project issues and project analysis. The following evaluation criteria are also taken into account: the student's co-operation and creativity in a team performing a project task during its solution.

Literatura podstawowa

  1. Lisowski E., Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003.

  2. Chlebus E. Techniki komputerowe CAX w inżynierii produkcji, WNT, W-wa 2000.

  3. Wełyczko A. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym. Wyd. Helion 2005.

  4. Przybylski W., Deja M., Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, WNT. Warszawa 2007

  5. B. Matthews, AutoCad 3D, Helion, 2001

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 25-04-2022 09:38)