SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Schedulling of production processes - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Schedulling of production processes
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZPU-ANG-D-23_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Josef Basl
  • dr inż. Roman Kielec, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Strengthening knowledge in the field of traditional methods of production scheduling (PERT, GANTT, CPM, MPM) and acquiring skills in the use of innovative methods of production scheduling (DSM). Using computer programmes to schedule production using evolutionary algorithms and artificial intelligence.

Wymagania wstępne

Forecasting and simulation in the enterprise, Production and service management, Concurrent engineering / Concurrent engineering in production engineering, Cost accounting for engineers.

Zakres tematyczny

Lecture

L1. The basics of the technological and production process.

L2. Decomposition of the enterprise. Supporting project management using MS Project software and using the GANTT bar chart method and the PERT network schedule.

L3. Scheduling algorithm (setting the start and end time of individual tasks).

L4. Introduction of tasks to MS Project and creation of relations between tasks.

L5. Searching, sorting and tracking the hierarchical structure of tasks.

L6. Analysis of relations between tasks in the CPM method on a standard example (activities immediately preceding).

L7. Introducing tasks to the MAGProject system and optimisation of processes using the genetic algorithm.

L8. Analysis of the structural matrix in terms of concurrency, parallelism and the sequentiality of the production process.

Project

P1-P15. (midterm project) Methods and techniques for scheduling production processes. Designing manufacturing systems. Modelling and simulation of production systems. Production planning and scheduling. Flow planning in terms of resource constraints. TOC - Theory of limitations in production scheduling. Planning, production control and control strategies - flow control principle.

Metody kształcenia

Audio-visual lectures. The ‘brainstorming’ method was used during lectures. Teamwork during the implementation of design exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: Grading, on the basis of a written test, covering verification of basic knowledge.

Project: Grading is based on the skills assessment component, related to the implementation of project tasks with preparation of a report and its "defence" by the student.

Final rating: the arithmetical mean of grades from individual classes.

Literatura podstawowa

  1. Kielec R. “Metoda planowania procesów projektowo-konstrukcyjnych z wykorzystaniem sprzężeń zwrotnych”. Rozprawa doktorska. Uniwersytet zielonogórski 2003.
  2. Kosturbiec A., Harmonogramowanie projektów, przegląd modeli, Gdańsk 2003.
  3. Matuszek J.: „Inżynieria produkcji”, Wydawnictwo Politechnika Łódzka, Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000.

Literatura uzupełniająca

  1. Durlik I.: „Inżynieria zarządzania” cz. I i II, Biblioteka Biznesmena, Agencja Wydawnicza Placet, Gdańsk 1996,
  2. Steward D., „An overview of thefivepillars ofthe concurrent engineering body of knowledge", Soce News, The Society of Concurrent Engineering, Los Angeles, Spring 2000.
  3. Syswerda, G., ‘’Schedule Optimization Using Genetic Algorithms’’, Handbook of Genetic Algorithms, New York, 1990.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 25-04-2022 09:38)