SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Producibility and product quality - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Producibility and product quality
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-ANG-D-14_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Tadeusz Szmigielski
 • dr inż. Małgorzata Śliwa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Egzamin

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarise students with issues related to the technological preparation of production, which should be preceded by an analysis of construction documentation, in terms of construction technology, that is, the assessment of construction or its individual elements from the point of view of their standardisation, rational selection and the saving of materials, the rational shaping of semi-finished products and the technology of shaping with minimal manufacturing costs, taking into account production volume and conditions of use.

Wymagania wstępne

Production techniques, Engineering graphics, Material science, Production processes I.

Zakres tematyczny

Lecture:

The concept of technology, criteria and principles for selecting the optimal technological process. Requirements to be met in product design, in order to achieve producibility of the structure. Current development trends in manufacturing techniques with particular emphasis on factors affecting reduction of production costs (reduction of energy consumption and consumption of materials, automation) while simultaneously improving the quality of products. Types of production volumes. Productivity and quality of products manufactured using selected technologies, including additives. Producibility of products that are heat treated and surface treated. Producibility of machine construction in terms of assembly.

Project:

-   Designing assumptions for a machine part or sub-assembly, taking into account the conditions of us.

-   Analysis of methods for shaping parts and adopting producibility criteria for serial production.

-   Unassisted development of the design and manufacturing process for the shaping technology adopted.

Metody kształcenia

Lecture: conventional.

Project: seminar consultations, teamwork and working with a source document.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - the condition for passing the lecture is to obtain a positive grade for the exam (ex. in the form of a test), containing questions covering the basic issues. Min. 50% correct answers, grade: sufficient..

Project - the condition for passing the project is obtaining a positive assessment of the project, submitted electronically and substantive justification of the solutions adopted. The final acceptance of the project requires a presentation before the training group. The assessment is based on the skills assessment component, related to the implementation of the project tasks.

Final rating: 50% lecture, 50% project

Literatura podstawowa

 1. Oczoś K., Kawalec A.: Kształtowanie metali lekkich, PWN, Warszawa, 2012.
 2. Erbel St., Kuczyński, Marciniak Z.: Techniki wytwarzania-Obróbka Plastyczna, WNT,Warszawa, 1986.
 3. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa, 2000.
 4. Klimpel A.: Spawanie, zgrzewanie, cięcie metali, Technologie, WNT, Warszawa, 1999.
 5. Orłow P.: Zasady konstruowania w budowie maszyn, WNT, Warszawa, 1981.
 6. Perzyk M., i inni: Odlewnictwo, WNT, Warszawa, 2004.
 7. Skarbiński M., Skarbiński J.: Technologiczność konstrukcji maszyn, WNT, Warszawa 1987.
 8. Wilczyński K.: Przetwórstwo tworzyw sztucznych, OWPW, Warszawa, 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Kidlarski E.: Jakość wyrobów, PWN, Warszawa 1988.
 2. Miracki W.: Koszty przygotowania produkcji, PWE, Warszawa 1985.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 25-04-2022 09:38)