SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Computer-Aided design and simulation of manufacturing processes - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Computer-Aided design and simulation of manufacturing processes
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-ANG-D-17_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to acquaint students with the method of computer simulation and familiarization with the techniques of building simulation models of processes and production systems. After completion of the course students should be able to use the selected software to simulate production processes (eg. Tecnomatix Plant Simulation, Enterprise Dynamics, Arena, etc.), model building (mapping the actual system in a form of a simulation model), Designing of simulation experiments and analysis of research results.

Wymagania wstępne

Knowledge of basic production processes implemented in enterprises.

Zakres tematyczny

Computer simulation as a research method - introduction. Stages of the construction of a simulation model. Generating pseudorandom data based on various probability distributions. Basic objects needed to build the simulation model of the production system. Planning of a simulation experiment. Modelling and simulation of discrete manufacturing processes. Modelling and simulation of assembly processes. Analysis of the efficiency of utilization of production resources. Analysis of the efficiency of logistics processes and inventory levels of work in progress. Analysis of the effectiveness of employees on the basis of a simulation model of the production system.

L1. Introduction to modeling production processes in Tecnomatix Plant Simulation.

L2, L3 - Modeling and simulation of discrete processes.

L4, L5 - Modeling of production processes with the use of AGV trucks.

L6, L7 - Analysis of the efficiency of production processes.

L8, L9 - Modeling of production processes carried out with the participation of employees (machine operators).

L10, L11 - Modeling of production logistics processes with the use of pallets. Production flow models for different production batch sizes.

L12, L13 - Modeling and simulation of energy consumption in production systems.

L14, L15 - Designing simulation experiments.

Metody kształcenia

Laboratory – practical classes carried out with the use of Tecnomatix Plant Simulation..

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratory – final grade is the weighted sum of grades obtained for the completion of individual laboratory classes.

Literatura podstawowa

  1. S. Bangsow, Tecnomatix Plant Simulation: Modeling and Programming by Means of Examples, Springer; 2016
  2. S. Bangsow, Manufacturing Simulation with Plant Simulation and Simtalk: Usage and Programming with Examples and Solutions, Springer, 2010
  3. G. L. Curry, R. M. Feldman, Manufacturing Systems Modeling and Analysis, Springer, 2010
  4. S. Kłos, The simulation of manufacturing systems with Tecnomatix Plant Simulation, Wydawnictwo UZ, 2017

Literatura uzupełniająca

  1. Tecnomatix on-line documentation

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2022 10:33)