SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Business Process Modeling and Simulation - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Business Process Modeling and Simulation
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ANG-D-07_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The subject of education is learning about the issues related to the implementation of logistics processes within an enterprise and in its environment, using internet techniques. The course participant will be able to identify logistic processes implemented by the company and document their course with the use of modelling standards for business processes. He will become acquainted with the method of mapping the course of logistic processes in the functions and modules of enterprise management systems and the problems of data flow between co-operating entities, including marking issues and the automatic identification of goods. He will be presented with various aspects of organising basic processes, related to the movement of goods and the resulting flow of information.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

The following issues will be discussed during lectures: Principles of the generation of models for business processes (BPMN and UML). Examples of the course of processes related to the handling of internal and external demands for goods, materials and raw materials. Modules and functions of handling demand for materials in ERP systems. The internal and external flow of documents in the area of ​​purchases, sales, and warehouse management. Functions of the ERP system modules, supporting communication management with related entities and business partners. Standards and measures for information exchange in the supply chain. Examples of support for basic processes such as the generation and transmission of orders, the generation of documents and the settlement of transport costs, the generation and servicing of requests for quotes, acceptance of client orders and the transmission of settlement documents. Modes, protocols and carriers of information exchange, in various supplier-recipient systems (closely related entities, deliveries when handling contract orders, servicing consignment warehouses, etc. Examples of the use of technology for the implementation of electronic data exchange systems. Different structures of information exchange systems/documentation, in electronic form, during logistics processes, from the point of view of administration and handling/services. Intersystem communication carriers, tools and means of integration for the ESB, SOA and WEBSERICES systems - service-oriented architectures.

Metody kształcenia

Conventional lecture; working on projects.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The condition for passing is a positive assessment of both the presentation and the project.

Literatura podstawowa

  1. Fryźlewicz Zbigniew, Salamon Adam, Podstawy architektury i technologii usług XML sieci WEB, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Cellary, W.: Techniki internetowe. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005 

Literatura uzupełniająca

  1. Fertsch M.(red): Podstawy logistyki. ILiM,  2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 25-04-2022 09:42)