SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Szkolenie BHP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Szkolenie BHP
Kod przedmiotu BHP_szkolenie
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 0
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Beata Zawadzka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Szkolenie BHP 4 0,27 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem ogólnym jest zapoznanie uczestników szkolenia z wybranymi zagadnieniami prawnymi z zakresu bhp, z zasadami postępowania w przypadku wypadku podczas nauki, zagrożeniami dla życia lub zdrowia jakie mogą wystąpić w procesie kształcenia oraz ochroną przeciwpożarową, ewakuacją a także udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.

Szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, zwane dalej „szkoleniem BHP”, przeznaczone jest dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład

W1: Wybrane regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelni. Prawa i obowiązki studentów, doktorantów i rektora w zakresie bhp. Podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć organizowanych przez uczelnię. Nadzór nad warunkami nauki

W2: Omówienie okoliczności i przyczyn wypadków, którym mogą ulec studenci, doktoranci w trakcie zajęć organizowanych przez uczelnię wraz z procedurami postępowania. Okoliczności, przyczyny i rodzaje wypadków. Procedury postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń np. pożaru, awarii.

W3: Czynniki środowiska występujące w procesach kształcenia. Ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi, występującymi w procesach kształcenia oraz sposoby ochrony przed zagrożeniami. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi. Środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju zagrożeń.

W4: Ochrona przeciwpożarowa. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru. Zapoznanie studentów, doktorantów z istniejącymi zagrożeniami oraz sposobami  zapobiegania pożarom. Prawidłowe użycie sprzętu gaśniczego w sytuacji pożaru.

W5: Pierwsza pomoc. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, apteczki, akty prawne.

Metody kształcenia

Szkolenie BHP jest realizowane w formie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) na platformie Moodle.

Forum dyskusyjne w poszczególnych modułach tematycznych przeznaczone jest do dyskusji i zadawania pytań związanych z zagadnieniami tematycznymi dotyczącymi szkolenia BHP. Uczestnicy szkolenia otrzymują odpowiedzi się pytania w terminie do 24 godzin od pojawienia się informacji na platformie.

Ponadto zapraszamy uczestników szkolenia na konsultacje online, które dostępne są w kursie BHP na platformie Moodle | UZ.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Do każdego modułu szkoleniowego załączony został test kontrolny, który jest jedynie sprawdzeniem wiedzy uczestnika szkolenia. Testy kontrolne z zagadnień poszczególnych modułów nie wpływają na końcowe zaliczenie szkolenia BHP.

Warunkiem koniecznym zaliczenia szkolenia BHP jest rozwiązanie przez uczestnika szkolenia testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 20 pytań.

Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 14 odpowiedzi na 20 pytań. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system.

Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno podejście dodatkowe i rozwiązanie testu zaliczeniowego poprawkowego, którego zaliczenie następuje na tych samych zasadach jak powyżej.

Literatura podstawowa

  1. Opracowania własne
  2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2021r. poz. 478 ze zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090)
  4. Zarządzenia nr 119 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie organizacji obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 19-04-2023 14:28)