SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

System ochrony prawnej w Unii Europejskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu System ochrony prawnej w Unii Europejskiej
Kod przedmiotu 10.7-WX-AdD-SOPWUE-Ć-14_pNadGen55GCY
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Izabela Gawłowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest: zapoznanie studentów z podstawowymi i metodami, narzędziami i instytucjami ochrony prawnej w systemie Unii Europejskiej.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa oraz prawa zobowiązań i prawa międzynarodowego publicznego.

Zakres tematyczny

Forma zajęć – wykład

  1. Geneza i charakter Unii Europejskiej, źródła prawa UE.
  2. Ochrona prawna jednostki w Europie. 
  3. Relacje między Unią Europejską a Radą Europy w zakresie ochrony prawnej jednostek.
  4. Trybunał Sprawiedliwości UE - geneza, jurysdykcja, postępowanie, rola wobec sądów krajowych, relacje z sądami praw człowieka, wybrane orzecznictwo.
  5. Europejski trybunał Praw Człowieka - geneza, jurysdykcja, postępowanie, wybrane orzecznictwo.
  6. Rzecznik Praw Obywatelskich UE - geneza, zakres kompetencji, efektywność.
  7. Komisja Europejska - geneza, zakres kompetencji z sferze ochrony prawnej jednostek.
  8. Parlament Europejski - geneza, zakres kompetencji z sferze ochrony prawnej jednostek.

Forma zajęć – ćwiczenia

1. Analiza źródeł prawa UE, proces tworzenia i stosowanie prawa UE.

2. Analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

3. Przygotowywanie petycji do RPO UE i PE oraz wniosków i skarg do KE.

4. Postępowanie przed TSUE.

5. TSUE a ETPC - porównanie.

Metody kształcenia

Multimedialny wykład problemowy, praca z dokumentami źródłowymi, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, projekt.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w formie projektu (wykład). Weryfikacja przygotowania do ćwiczeń w formie bieżących sprawdzianów wiedzy i oceny aktywności na ćwiczeniach podczas  dyskusji i prac w grupach, ocena sposobu rozwiązania kazusów (ćwiczenia). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 55
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

1. System ochrony prawnej Unii Europejskiej, wydanie II, red. A. Wyrozumska, Warszawa 2010

2. Skibińska E., Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Warszawa 2014

3.     Dybowski M., Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS, C.H. Beck, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca

1.Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, C.H.BECK, Warszawa 2011.

2.Barcik J., Wentkowska Prawo europejskie, C.H.BECK, Warszawa 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Izabela Gawłowicz (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 00:23)