SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykładnia i stosowanie prawa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykładnia i stosowanie prawa
Kod przedmiotu 10.0-WX-AdD-WISP-W-14_pNadGen8DUZ6
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Joanna Markiewicz-Stanny
 • dr Maciej Kłodawski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel 1 – Zaznajomienie studentów z podstawami wykładni prawa w Polsce w zakresie pojęciowym, kolejności czynności interpretacyjnych oraz sposobów ich przeprowadzania.

Cel 2 – Przygotowanie studentów do samodzielnego i skutecznego odtwarzania norm prawnych z przepisów prawnych oraz ich rozumienia i stosowania.

Cel 3 – Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami i etapami procesu stosowania prawa.

Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do zajęć studenci powinni rozumieć rolę prawa i administracji publicznej w społeczeństwie, gospodarce i polityce.

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe sposoby pojmowania prawa.
 2. Prawo a inne systemy normatywne (normy moralne, obyczajowe, religijne, organizacji społecznych, gospodarcze).
 3. Podstawowe pojęcia wprowadzające do problematyki wykładni prawa (czynności psychofizyczne i konwencjonalne, normy postępowania, normy prawne, przepis prawny a norma prawna, rodzaje norm prawnych, obowiązywanie normy).
 4. System prawny i jego wewnętrzna systematyka, w tym systematyka aktów prawnych.
 5. Cechy języka prawnego i tekstów prawnych (zrozumiałość, precyzja, idiomatyczność, rozczłonkowanie syntaktyczne, rozczłonkowanie treściowe, kondensacja, wieloznaczność, niedookreśloność i nieostrość bazy leksykalnej).
 6. Typowe środki techniki prawodawczej (skróty, definicje legalne, przepisy odsyłające i klauzule generalne).
 7. Wykładnia przepisów prawnych (pojęcie, zadania, zakres i koncepcje wykładni prawa).
 8. Etapy koncepcji derywacyjnej.
 9. Podział wykładni ze względu na podmiot jej dokonujący oraz zakres wykładni.
 10. Dyrektywy wykładni i dyrektywy preferencji.
 11. Wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna.
 12. Wnioskowania prawnicze.
 13. Stosowanie prawa (pojęcie, typy i etapy).
 14. Pojęcie i istota „praworządności”.

Metody kształcenia

Wykład - wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia - praca z tekstem aktów normatywnych i opisami stanów faktycznych, praca w grupach, metoda przypadków, dyskusja, omawianie referatów przygotowanych przez studentów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: na ocenę będzie składała się ocena z kolokwiów (80 procent) oraz aktywności na zajęciach obserwowanej przez prowadzącego, w tym referatów studenckich (20 procent). Kolokwium w formie testu zawierającego pytania jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte lub uzupełnienia.

Wykład: na ocenę będzie składał się wynik pisemnego egzaminu w formie testu zawierającego pytania jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte lub uzupełnienia.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Na ocenę końcową z przedmiotu składa się pozytywna ocena z ćwiczeń (50 procent) oraz pozytywna ocena z egzaminu (50 procent).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 90 50
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 100
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 4 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 4
Łącznie 6 6

Literatura podstawowa

 1. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 2. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, Reguły, Wskazówki, LexisNexis, Warszawa 2002 lub nowsze wydania.

Literatura uzupełniająca

 1. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Ars Boni et Aequi, Poznań 2001.
 2. S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars Boni et Aequi, Poznań 2005.
 3. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, TNOiK, Toruń 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 02-10-2016 20:12)