SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Administracja w wybranych krajach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Administracja w wybranych krajach
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdD-AWWK-K-14_pNadGenL2WK0
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ewaryst Kowalczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacją społeczności lokalnych, strukturami administracji samorządowej i rządowej na poziomie lokalnym i regionalnym, Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, strukturą administracji w wybranych krajach Europy, w krajach Europy Wschodniej oraz z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej dotyczącymi administracji.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego.

Zakres tematyczny

Forma zajęć: konwersatoria

 1. Standardy organizacji i funkcjonowania administracji w Europie.
 2. Administracja w krajach Unii Europejskiej i wybranych pozostałych.
 3. Struktura samorządu terytorialnego w wybranych krajach europejskich.
 4. Organizacja i funkcjonowanie administracji w wybranych krajach pozaeuropejskich.
 5. Koncepcje i najnowsze trendy w organizacji i funkcjonowaniu administracji na świecie.

Metody kształcenia

Prelekcja z prezentacją multimedialną.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z pracy pisemnej; Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na sprawdzianach pisemnych (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 33
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 44
Łącznie 75 77
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. Rajca L., (red.), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Warszawa 2010;
 2. Rydlewski, G., Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007;

Literatura uzupełniająca

 1. Grzybowski, M., Ustroje państw Europy Północnej, Kraków 2006;
 2. Jeżewski, J., (red.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999;
 3. Kaczmarek, T., Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Poznań 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Wysocki (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 11:35)