SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Odpowiedzialność w administracji publicznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Odpowiedzialność w administracji publicznej
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdD-OWAP-W-14_pNadGen6ZS8N
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ewaryst Kowalczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Założeniem przedmiotu jest prezentacja podstawowych założeń normatywnych związanych odpowiedzialnością administracji publicznej, pojęciem i rodzajami tej odpowiedzialności, a także procedurą dochodzenia odszkodowań z tytułu szkody powstałej wskutek legalnych działań, czy też niezgodnego z prawem działania lub zaniechania organu administracji publicznej. Celem przedmiotu jest również umiejętność prowadzenia analizy przez studenta wraz z próbą

przydatności poszczególnych rozwiązań, wskazania ich zalet i wad w obecnym ustroju politycznym.

Wymagania wstępne

podstawy wiedzy o prawie administracyjnym

Zakres tematyczny

 1. Rozumienie odpowiedzialności w administracji publicznej.
 2. Odpowiedzialność (majątkowa) za legalne działania administracji.
 3. Odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej.
 4. Odpowiedzialność najwyższych organów państwa.
 5. Obszary odpowiedzialności samorządu terytorialnego.
 6. Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej oraz pracownika samorządowego.

Metody kształcenia

wykład, analiza tekstów z dyskusją

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium – pytania otwarte

Forma i warunki zaliczenia: Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.

Egzamin pisemny-pytania otwarte.

Forma i warunki zaliczenia: Pozytywna ocena z egzaminu obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 33
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 55 67
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

 1. J. Parchomiuk, Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji publicznej, Warszawa 2007.
 2. M. Safjan, K.J. Matuszczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011.
 2. A. Wierzbica, Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2008.
 3. P. Suwaj, Konflikt interesów w administracji publicznej, Warszawa 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Michał Zieliński (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 12:48)