SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Postępowanie sądowo-administracyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Postępowanie sądowo-administracyjne
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdD-PSA-W-14_pNadGen817ZV
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Rafał Bucholski
 • dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest omówienie istoty sądownictwa administracyjnego, funkcji i zasad jego działania oraz przedstawienie czynności procesowych podejmowanych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w celu kontroli pod względem legalności działań i bezczynności organów administracji publicznej.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.

Zakres tematyczny

Forma zajęć – wykład

 1. pojęcia: prawo do sądu, postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiotu
 2. funkcje postępowania sądowoadministracyjnego, prawna regulacja postępowania sądowoadministracyjnego, zasady postępowania,
 3. zagadnienia podmiotów i uczestników postępowania sądowo administracyjnego
 4. postępowanie przed sądem administracyjnym pierwszej instancji,
 5. skarga kasacyjna, zażalenie, obalanie prawomocnych orzeczeń, funkcje i oddziaływanie orzeczeń sądu administracyjnego,
 6. koszty postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, postępowania odrębne i pomocnicze oraz w sprawie przewlekłości rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej

Forma zajęć – ćwiczenia

 1. pojęcia: prawo do sądu, postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiotu funkcje postępowania sądowoadministracyjnego, prawna regulacja postępowania sądowo - administracyjnego, zasady postępowania
 2. zagadnienia podmiotów i uczestników postępowania sądowoadministracyjnego postępowanie przed sądem administracyjnym pierwszej instancji,
 3. skarga kasacyjna, zażalenie, obalanie prawomocnych orzeczeń, funkcje i oddziaływanie orzeczeń sądu administracyjnego, koszty postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, postępowania odrębne i pomocnicze oraz w sprawie przewlekłości rozpoznania sprawy sądowo administracyjnej.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny; ćwiczenia - analiza problemowa, praca z tekstem.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin pisemny.

Forma i warunki zaliczenia: Wykład - dłuższa wypowiedź pisemna, ćwiczenia – sprawdzian (kolokwium); zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 45
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 55
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011

K. Celińska-Grzegorczyk , R. Hauser, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2011

Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2011

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 00:29)