SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo karne skarbowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo karne skarbowe
Kod przedmiotu 10.4-WX-AdD-PKS-W-14_pNadGen3RMHW
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z ogólnym zarysem prawa karnego skarbowego oraz z  zasadami egzekwowania odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowei wykroczenia skarbowe. Kształtowanie umiejętności posługiwania się przepisami prawa karnego skarbowego.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu prawa karnego i postępowania karnego – podstawy programowe. 

Zakres tematyczny

  1. Pojęcie, źródła oraz konstrukcja przepisów prawa karnego skarbowego.
  2. Pojęcie i struktura przestępstwa skarbowego oraz wykroczenia skarbowego, formy popełnienia przestępstwa skarbowego oraz wykroczenia skarbowego, pojęcie i rodzaje odpowiedzialności karnej skarbowej, wyłączenie odpowiedzialności.
  3. Przedawnienie, zatarcie skazania, odstąpienie od wymierzenia kary, ważniejsze grupy i typy przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.
  4. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, organy prowadzące postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, subsydiarne stosowanie przepisów o postępowaniu karnympowszechnym, tok postępowania i jego formy skrócone.

Metody kształcenia

Wykład, ćwiczenia, praca w grupach, dyskusja dydaktyczna, metoda aktywizująca, analiza źródeł rozwiązywanie problemów praktycznych (praca z aktami prawnymi).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin pisemny (wykład). Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych I kolokwium końcowego oraz aktywność na zajęciach (przygotowywanie referatów, udział w dyskusjach, inne formy aktywności wskazujące na osiągnięcie wymaganego poziomu wiedzy I umiejętności). Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) I z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 63 45
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 62 80
Łącznie 125 125
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

1. O. Włodkowski, Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy, Warszawa 2016.

2. V.Konarska – Wrzosek, T.Oczkowski, J.Skorupka, Prawo karne skarbowe, Wydawnictwo WoltersKluwer, Warszawa 2012 i nowsze wydania.

3.L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Wydawnictwo BECK, Warszawa 2014 i nowsze wydania.

 

Literatura uzupełniająca

1. Ł.Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Wyd. 2. LexisNexis Warszawa 2015 i nowsze wydania.

2. W.Wróbel, A.Zoll, Polskie prawo karne, Cześć ogólna, Wyd. Znak, Kraków 2013 i nowsze wydania.

3. K.Dudka, H.Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Wyd. 2 Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Uwagi

Aktualną literaturę poleci prowadzący zajęcia na pierwszym spotkaniu ze studentami.


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz (ostatnia modyfikacja: 08-09-2016 11:44)