SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Służby, inspekcje i straże - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Służby, inspekcje i straże
Kod przedmiotu 14.9-WX-AdD-SIIS-Ć-14_pNadGenPSCVB
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Student ma uzyskać wiedzę z zakresu systemu bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem podstawowych pojęć tego systemu, systemu organów administracji publicznej i podmiotów prywatnych wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, źródeł prawa do bezpieczeństwa, klasyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa; nadto student ma uzyskać wiedze na temat zarządzania kryzysowego oraz współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych zagadnień z historii państwa i prawa, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa karnego i socjologii prawa.

Zakres tematyczny

Forma zajęć – wykład

  1. Uwarunkowania pozycji prawnoustrojowej służb, inspekcji i straży
  2. Istota służb, inspekcji i straży
  3. Służby, inspekcje i straże w układzie resortowym
  4. Służby, inspekcje i straże w układzie terytorialnym

Forma zajęć – ćwiczenia

Na ćwiczeniach prowadzona będzie praktyczna analiza aktów administracyjnych z odwołaniem się do poglądów doktryny i orzecznictwa sądów w ww. zakresie tematycznym

Metody kształcenia

Prelekcja  z prezentacją multimedialną.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny; egzamin obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej literatury.

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 48 36
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 52 64
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. J. Dobkowski, Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Wolters Kluwer 2007.

Literatura uzupełniająca

  1. S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (skrypt), Wyd. UR, Rzeszów 2008.
  2. E. Ura, S. Pieprzny, (red.) Służby mundurowe w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego RP, Rzeszów 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 16:30)